Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

CHRÁŇTE SA CHAMTIVOSTI (Lk 12,13-21)

UZDRAVENIE MALOMOCNÉHO(Mk 1,40-45)

DUCH PÁNA JE NADO MNOU (Lk 4,14-21)

AK ŤA NIEKTO POZVE NA SVADBU, NESADAJ SI NA PRVÉ MIESTO (Lk 14,1. 7-14)

ZVELEBUJEM ŤA, OTČE, PÁN NEBA A ZEME (Mt 11,25-30)

JA SOM CHLIEB ŽIVOTA (Jn 6,24-35)

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA (Sk 1,3)

PÁNOV KRST (Lk 3,21-22)

BOHÁČ A LAZÁR (Lk 16,19-31)

PANE, NIE SOM HODEN (Lk 7,1-10)

PODOBENSTVO O ZLÝCH VINOHRADNÍKOCH (Mk 12,1-12)

V LOĎKE PRVOTNEJ CIRKVI (Jn 21,1-3)

UZDRAVENIE DCÉRY KANAÁNČANKY (Mt 15,21-28)

RODOKMEŇ JEŽIŠA KRISTA (Mt 1,1-17)

PÁN POCHVÁLIL NEPOCTIVÉHO SPRÁVCU (Lk 16, 1-8)

MILOSRDNÝ SAMARITÁN (Lk 10,25-37)

O NAJSVÄTEJŠEJ TROJICI (Jn 16,12-15)

POLITIK PILÁT

PODOBENSTVO O ROBOTNÍKOCH VO VINICI (Mt 20,1-16)

PRÍBUZNÍ O ŇOM HOVORILI: „POMIATOL SA“ (Mk 3,20-21, 31-35)

PREČO TVOJI UČENÍCI JEDIA CHLIEB NEUMYTÝMI RUKAMI? (Mk 7, 1-8.14-15.21-23)

BOHATÝ MLADÍK (Mk 10,17-22)

PRÍBEH STARŠIEHO SYNA

JUDÁŠ IŠKARIOTSKÝ (Jn 6,70)

PORNO A MASTURBÁCIA (Mk 9,43-48)

AK SOĽ STRATÍ SVOJU SLANOSŤ... (Mk 9,49-50)

PODOBENSTVO O DESIATICH PANNÁCH (Mt 25,1-13)

PODOBENSTVO O SVADBE KRÁĽOVHO SYNA (Mt 22,1-14)

SMRŤ JÁNA KRSTITEĽA (Mk 6,14-29)

APOŠTOL FILIP (Jn14, 4-9)

JEŽIŠ A ZACHEJ (Lk 19, 1-10)

OTCOM BOLO POVEDANÉ, JA VÁM VŠAK HOVORÍM (Mt5,17-20)

HĽA, BOŽÍ BARÁNOK (Jn1,29-34)

O POSLEDNÝCH ČASOCH (Lk 21,5-19)

O SUDCOVI A VDOVE (Lk18,1-8)

MARTA A MÁRIA (Lk10,38-42)

CIRKEV SVÄTÁ, BEZ POŠKVRNY A VRÁSKY? (Ef 5,27)

DOBRÝ PASTIER (Jn10, 14-16)

POKÚŠANIE JEŽIŠA NA PÚŠTI

ZÁZRAK V KÁNE GALILEJSKEJ (Jn2,1-11)

OD FIGOVNÍKA SA NAUČTE PODOBENSTVA (Mk13,28)

VLÁDNUŤ ZNAMENÁ SLÚŽIŤ (Mk10,35-40)

CHOĎTE A HLÁSAJTE! (Mt10, 5-10)

HORČIČNÉ ZRNKO (Mk 4,30-32)

NIE SÚ ZO SVETA AKO ANI JA NIE SOM ZO SVETA (Jn17, 11-19)

NEVERIACI TOMÁŠ (Jn20,24-29)

BOH TAK MILOVAL SVET (Jn3,14-17)

UZDRAVENIE OCHRNUTÉHO (Mk2,1-12)

UČITEĽ, KDE BÝVAŠ? (Jn1,35-42)

ČOKOĽVEK STE UROBILI JEDNÉMU Z MALIČKÝCH, MNE STE UROBILI (Mt25, 31-46)

ČO JE CISÁROVO, DÁVAJTE CISÁROVI, A ČO JE BOŽIE, BOHU (Mt22,15-22)

ODPUSTIŤ 77-RÁZ? NEMÁ AJ ODPUSTENIE SVOJE HRANICE? (Mt18, 21-35)