Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

 

 

KRÍZA – TO JE BOŽÍ SÚD(1)

 

Neprijímaj myšlienky seba ospravedlnenia.

 

     Človeče Boží, pýtaš sa ma na príčinu a význam súčasnej krízy. Kto som, že sa ma pýtaš na veľké tajomstvo? Svätý Gregor Teológ povedal: „Hovor, ak máš niečo, čo je viac než mlčanie“. A hoci sa domnievam, že dnes je mlčanie viac než akékoľvek slovo, z lásky k tebe ti napíšem, čo si o tejto otázke myslím.

     “Kríza“ je grécke slovo pochádzajúce z gréckeho slovesa “krino“ a v preklade znamená “posudzovať, súdiť“. Vo Svätom Písme je slovo “súd“ spomenuté mnohokrát. Tak napríklad v žalmoch čítame: „Preto bezbožní neobstoja na súde(2). A znovu: „Milosrdenstvo a súd Ti spievam, Pane(3). Múdry kráľ Šalamún píše, že od Pána príde súd na každého človeka(4). Sa­motný Spasi­teľ povedal: „A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi(5). Aj apoštol Peter píše: „Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu(6).

     Zameň slovo “súd“ slovom “kríza“ a čítaj: „Preto bezbožní neobstoja v kríze“, „Milosrdenstvo a krízu spievam“, „Od Pána príde kríza na každého“, „Otec všetku krízu odovzdal Synovi“, „Lebo je čas, aby sa začala kríza od Božieho domu“.

     Kedysi Európania, keď ich postihlo nejaké nešťastie, používali slovo “súd“ namiesto slova “kríza“. Dnes sa slovo “súd“ zamenilo slovom “kríza“, čiže zrozumiteľné slovo za menej zrozumiteľné. Keď nastalo sucho, povedali: „súd Boží!“, keď bola povodeň: „súd Boží!“. Keď vypukla vojna alebo epidémia: „súd Boží!“, zemetrasenie, saranče(7), iné pohromy, vždy povedali: „súd Boží!“. Čiže, kríza môže byť zapríčinená suchom, povodňou, vojnou, či epidémiou. Aj na súčasnú finančno-ekonomickú pohromu národ pozerá ako na Boží súd, no nazýva ju nie “súdom“ ale “krízou“. Aby sa rozmnožilo nešťastie pre nevedomosť! Pokiaľ sa veci pomenúvali zrozumiteľným slovom “súd“, bola zrozumiteľná aj príčina, ktorá nešťastie spôsobila, bol známy aj Sudca, ktorý nešťastie dopustil, a cieľ, kvôli ktorému bolo nešťastie dopustené. Po zámene slova “súd“ slovom “kríza“, ktoré je pre mnohých málo zro­zumiteľným, nikto nevie povedať, čo je jej príčinou, kto ju spôsobil, a prečo. Len tým sa líši súčasná kríza od kríz, ktoré boli spôsobené suchom, či povodňami, vojnou či epidémiami, sarančami či inými nepriazňami.

     Pýtaš sa ma na príčiny súčasnej krízy, či Božieho súdu? Príčina je stále ta istá. Príčinou všetkých súch, povodní, epidémii a iných pohrôm je to isté ako v súčasnej kríze – odpadnutie od Boha. Hriech odpadnutia od Boha vyvolal aj túto krízu, a Pán ju dopustil, aby ľudí prebudil, aby vytriezveli, aby sa spamätali a vrátili sa k Nemu. Kríza je zapríčinená hriechmi. Pán vlastne použil dnešné prostriedky, aby poučil dnešných ľudí. Udrel na banky, burzy, na celý finančný systém. Poprevracal stoly peňazomencov celého sveta ako to kedysi urobil v jeruzalemskom chráme. Vyvolal nesmiernu paniku medzi obchodníkmi a zmenárnikmi. Vzbúril, zvrhol, zmiešal, zarmútil, vniesol strach. A to všetko preto, aby sa povýšeneckí európski a americkí mudrlanti prebudili, spamätali a spomenuli na Boha. Preto, aby si hlboko zakorenení v prístave materiálneho blahobytu spomenuli na duše, priznali svoje neprávosti a krivdy a poklonili sa Bohu Najvyššiemu, Bohu živému.

     A ako dlho tá kríza potrvá? Dovtedy, pokiaľ povýšeneckí vinníci neuznajú víťazstvo Všemocného. Dovtedy, pokiaľ sa ľudia nespamätajú a slovo “kríza“ nepreložia do svojho rodného jazyka a kajúcnym vzdychom nezvolajú: „súd Boží!“.

     Aj ty čestný otče, pomenuj “krízu“ “Božím súdom“ a všetko pochopíš. Pozdravujem ťa a Pánov pokoj nech je s tebou!

 

 

(1) Год души, Православный календар с чтением на каждый день 2016, Издательство КАМНО, Кишинев 2015, s. 26-27. (Z listov svätého Nikolaja Srbského)
(2) Ž 1, 5.

(3) Ž 101, 1.

(4) pozri: Prísl. 29, 26.
(5) Jn 5, 22.

(6) 1Pet 4, 17.

(7) Druh hmyzu podobný kobylkám.