Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Niekedy mám dojem, že misie v našej zemi – obrazne povedané – vedieme v latinčine, ktorá je síce na jednej strane posvätným jazykom Cirkvi, ale ktorá je na druhej strane pre bežného človeka nezrozumiteľná.
Dôsledkom toho je, že do ľahostajného okolia hlásame nespochybniteľné dogmatické pravdy presnými právnickými termínmi, cibrenými pre tento účel po stáročia, a že týmto pravdám z rovnakého dôvodu už nikto nerozumie, alebo inak – že ponuka Cirkvi sa nekryje vôbec alebo len čiastočne s dopytom sveta, že dávame presné odpovede na otázky, ktoré nikto nekladie. (Marek Orko Vácha)

Od Cyrila a Metoda sa môžeme naučiť vnímaniu času a čakaniu na úrodu.
Povedané triezvym jazykom historika – misia svätých Konštantína a Metoda sa skončila neúspechom. Konštantín umiera v Ríme, jeho brat na neznámom mieste Moravy a biskup Wiching úspešne intervenuje u pápeža Štefana V., aby bola slovanská liturgia zakázaná. Biskup Gorazd a jeho žiaci sú následne vyhnaní z Moravy a zdalo by sa, že sa tým kapitola slovanských misií na Morave uzatvára.
Svätý Metod mohol vnímať svoje celoživotné dielo ako jeden veľký nezdar. Zasiate semená však vzrástli, ale až dlho po jeho smrti. Možno, ak budeme umierať s pocitom, že sme nič nedokázali, že naše úsilie vyšlo navnivoč a modlitby vyzneli naprázdno, môžeme si spomenúť na sv. Metoda. (Marek Orko Vácha)

Pozrite sa! Tí, ktorí zaznamenali vo svojom živote odklon od Boha, nás všetkých upozorňujú, že sú omnoho horlivejší v hlásaní prázdnoty a nemorálnosti ako sme my pri ohlasovaní Krista! My sa bojíme hovoriť o Bohu verejne, a oni to vykrikujú do všetkých masmédií a na námestiach miest!
Spamätajme sa, odnášajme si Boha z každej svätej omše ako plápolajúci oheň a odovzdávajme ho ďalej! My máme byť tí, ktorí odovzdávajú fakľu Kristovho svetla a poznania! (Rudolf Baláž)

Kresťan si nikdy nesmie myslieť, že viera je jeho súkromná záležitosť. (Benedikt XVI.)

Každá misia vedie človeka skôr či neskôr cestou kríža. Je to akýsi druh smrti, ktorá iným prináša život. (Douglas Webster)

Ježiš najskôr vzal na seba naše telo a potom niesol náš hriech. To bolo veľmi hlboké preniknutie do ľudského sveta. V porovnaní s ním sa javia naše malé pokusy dostať sa k ľuďom iba ako amatérske a plytké. Ježiš nás vyzýva k omnoho radikálnejšej a intenzívnejšej evanjelizácii než akú praktizuje väčšina cirkví, ak o nej vôbec uvažuje. (J.R.W. Stott)

Nedajú sa ryby chytať na niečo, čo im nechutí. (Marián Holbay)

Boh venoval svoju pozornosť tmavému a chaotickému svetu a tým, že vyslovil svoje Slovo, prežiaril a zalial túto tmu a chaos Svetlom. Toto máme robiť i my. Naše slová, gestá, život majú naznačovať pohyb jeden človek k druhému a spoločne ku Svetlu. (Marián Holbay)

Je kríza viery. Neprekonáme ju len tým, že sa budeme modliť. Musíme aj vyjsť k ľuďom a byť im príkladom života viery. Príkladom nákazlivým. (Marián Kováčik)


Nestačí žiť v zhode s kresťanskou náukou a potom sa utiahnuť do izolácie, mysliac si, že sme už splnili svoju úlohu. Nestačí to, nestačí! Pán chce spásu všetkých! (Ján XXIII.)

V každej chvíli ohlasujte evanjelium. Ak je to nutné, použite aj slová. (sv. František z Assisi)

Niektorí ľudia nevedia nič o Bohu, lebo ešte nikto nehovoril s nimi o tom zrozumiteľným spôsobom. (Josemaría Escrivá)

Viac môže zmeniť jeden svedok ako tisíc učiteľov. (Ján Pavol II.)  

Ľudia v podstate neodmietajú Boha, ale obal, v ktorom k nim prichádza.

Nepovažuj nikdy toho, koho evanjelizuješ, za človeka nakazeného, ktorého sa musíš dotýkať pinzetou. Miluj ho, alebo mlč. Priviň ho k sebe ako druhého Krista, alebo od neho ďaleko uteč. (brat Efraim)

Ak ti problémy sveta nič nehovoria, pravdepodobne ani ty mu nebudeš mať čo povedať. (Pavel Kosorin)

Urob denne 2-3 dobré skutky a uvidíš, ako sa ti otvoria možnosti pre ohlasovanie Božieho kráľovstva. (časopis Nahlas)

Zázračný rybolov ukazuje, ako málo je ľudské úsilie schopné vyloviť z mora tohto sveta ryby, z ktorých by sa stali ľudia živí pre Boha. (Benedikt XVI.)

Boh prikazuje iba spustiť siete, nie chytať ryby, lebo je to On, kto naplní sieť.
(Vincent de Paul)

Kto objavil Krista, musí k nemu privádzať i druhých. Veľkú radosť nemožno udržiavať len pre seba. Treba ju odovzdať ďalej. (Benedikt XVI.)

Prečo sa znepokojuješ, že niektorí, hoci poznali veľkoleposť Boha, sa mu celkom neodovzdali? Pokojne sa modli a vytrvaj na svojej ceste: keď sa neodovzdajú títo, prídu  iní. (Josemaría Escrivá)

Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Apoštoli v mnohých oblastiach, vyčerpaní od únavy, čakajú so živou túžbou, kto ich nahradí. Celé národy trpia duchovným hladom, ktorý je ešte vážnejší ako ten materiálny. Kto prinesie nebeský pokrm pravdy a života? (Ján XXIII.)

Pracujme spolu na spáse duší! Máme len tento deň, aby sme zachraňovali duše a dávali ich Pánovi ako dôkazy svojej lásky. (sv. Terézia z Lisieux)

Nenechaj diabla, aby ťa okradol o tvoje svedectvo. On by ťa najradšej umlčal, pretože vie, že keď budeš hovoriť o tom, čo Boh pre teba urobil, môže niekto iný nájsť slobodu. (Bob Gass)

Kiež múdrosť evanjelia je prinášaná nie detským ani agresívnym, ale zrelým spôsobom do sveta kultúry a práce, do sveta médií a politiky, do rodinného a sociálneho života. Kiež porovnávanie s vierou Panny Márie sa pre vás stáva opravdivým overením vašej viery a vášho poslania, ktoré nepriťahuje pozornosť na seba samých, ale prináša všade okolo seba vieru a lásku. Pozerajte sa do zrkadla srdca Panny Márie. Zostaňte v jej škole! (Benedikt XVI.)

Aká nesmierna je dobrota Pána, ktorý nám dáva možnosť spolupracovať na spáse duší. Áno, v našich rukách je večná spása mnohých duší. (Don Bosco)

Nech všetci myslia na to, že bez radostnej nálady a veselosti ducha málo osôb pritiahnu k Bohu. (sv. Vincent Pallotti)

Ak sa ako apoštol nemôžeš niekde dostať svojimi skutkami, určite sa tam dostaneš svojou modlitbou, pokorou a dôverou v Boha. (sv. Vincent Pallotti)

Získaj si anjela strážcu toho, koho chceš priviesť k svojmu apoštolátu. Je vždy veľkým spojencom. (Josemaría Escrivá)

V každom človeku je obraz Boha. Tento obraz je častokrát znetvorený, utrpel veľké škody. A teraz vyblednutý, zájdený leží pod hromadou bied, zapečatený zanovitou usadeninou zloby. Každý autentický apoštolát má za úlohu dostať sa k tomuto obrazu. Prebudiť ho a vyniesť ho na svetlo. (Alessandro Pronzato)

Človek je stvorený na to, aby dýchal nekonečnosť večnej lásky. Ak to nemôže, je ako uväznený, bez svetla. Až viera nás vedie k výšinám. Čo teda znamená „loviť ľudí“? Znamená to priviesť ich na slobodu, do Božích výšin, k životnej potrebe, ktorá im je určená. (Joseph Ratzinger)

Kedysi som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Neskôr som sa však naučila, že mojou úlohou je milovať. A pochopila som, že láska obráti celý svet. (Matka Tereza)

Prisľúbenie „...a budete mi svedkami“ nie je prisľúbením o tom, že budeme počúvať vzrušujúce príbehy, ale že sami niečo prežijeme. (Pavel Kosorin)  

Čím bližšie je apoštol k Bohu, tým viac sa jeho srdce rozšíri tak, že všetkých a všetko zahrnie do túžby položiť celý vesmír k Ježišovým nohám. (Josemaría Escrivá)

Pomôž mi, Ježiš, pomôž mi zvolať: „Ježišu, duše!... Apoštolské duše! Pre teba, na tvoju slávu!“ A uvidíš, že Boh ťa vypočuje. (Josemaría Escrivá)

Hovoríš o svojom priateľovi, že často pristupuje k sviatostiam, že žije čisto a je dobrý učeník. Ak mu však hovoríš o obetiach a apoštoláte, zosmutnie a odíde. Netráp sa. Nie je to neúspech tvojej horlivosti. Opakuje sa takmer do písmena udalosť, ktorú opisuje evanjelista: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a potom príď a nasleduj ma“. Mladý muž tiež odišiel zarmútený, nechcel reagovať na milosť. (Josemaría Escrivá)

Apoštoli aj pri všetkých svojich zrejmých a nepopierateľných slabostiach boli úprimní, jednoduchí, priehľadní. Aj ty máš zrejmé a nepopierateľné slabosti. Kiež ti nechýba jednoduchosť. (Josemaría Escrivá)

Horlivosť je božské šialenstvo apoštola, ktoré by si mal mať. Jeho znakmi sú: hlad po stretávaní sa s Bohom, stála starostlivosť o duše a neotrasiteľná vytrvalosť.
(Josemaría Escrivá)

Lásku k Bohu a horlivosť pre duše musíš v druhých vzbudzovať tak, aby aj oni zapálili oheň v mnohých ďalších, z ktorých každý by potom tiež roznietil oheň v srdciach svojich kolegov na pracovisku. Koľko duchovnej energie na to potrebuješ! A akú veľkú zodpovednosť máš za to, keby si ochladol! A – nechcem na to ani pomyslieť – aký by to bol hrozný zločin, keby si dával zlý príklad! (Josemaría Escrivá)

Začal si s veľkou vervou. Ale postupne si poľavil... A skončíš vtiahnutý vo svojej ulite, ak si budeš ďalej znižovať svoj horizont. Stále si musíš rozširovať svoje srdce hladom po apoštoláte!: zo sto duší nás zaujíma všetkých sto! (Josemaría Escrivá)

Keď nechýba horlivosť o duše, vždy sa nájdu otvorení ľudia, vždy sa nájde pripravená pôda! Neexistuje výhovorka! (Josemaría Escrivá)

Často pri pohľade na tie ospalé duše máš veľkú chuť zakričať na ne, zatriasť nimi, vyprovokovať ich, aby vyšli z toho hrozného hlbokého spánku, do ktorého upadli. Je smutné vidieť ich, ako kráčajú poklepkávajúc slepeckou palicou a nemôžu nájsť správnu cestu!
... Ako rozumiem tomu Ježišovmu plaču nad Jeruzalemom! Bol to plač dokonalej lásky. (Josemaría Escrivá)

Keď ťa Pán použije na to, aby cez teba vylial milosť do duší, pamätaj si, že nie si viac ako obal darčeka: papier, ktorý sa roztrhá a odhodí. (Josemaría Escrivá)

Pán nám vo svojej šľachetnej láske dovolil, aby sme preňho dobyli zem. On – vždy taký pokorný! – chcel sa obmedziť na to, aby nám to maximálne umožnil!... Prenechal nám pritom ľahšie uskutočniteľný a príjemnejší podiel: podiel akcie a víťazstva! (Josemaría Escrivá)

Svet je chladný, budí dojem, akoby spal. Kiež sa zobudí, Pane!
Človeče, ty, ktorý túžiš získavať ľudí pre Krista, usmerni správne svoju trpezlivosť a buď si istý, že keď dokážeme spáliť náš život v plameni lásky, prenesieme ten plameň do všetkých kútov zeme! (Josemaría Escrivá)

Pán potrebuje pevné a odvážne duše, ktoré by sa nezmierovali s priemernosťou a rozhodným krokom by prenikali do každého prostredia. (Josemaría Escrivá)

V tejto Božej hodine, v ktorej kráčaš vo svete, naozaj sa rozhodni urobiť niečo, čo stojí za to. Čas súri a je predsa také šľachetné, také hrdinské a nádherné poslanie muža i ženy na zemi rozohniť pre Krista vyschnuté a odumreté srdcia. (Josemaría Escrivá)       

Uvediem ti tri najdôležitejšie body, ako pritiahnuť duše k Bohu: zabudni na seba a pred sebou maj len slávu Boha Otca; synovsky podriaď svoju vôľu nebeskej vôli, ako ťa to naučil Kristus; buď otvorený pôsobeniu svetla Ducha Svätého a oddane mu pomáhaj.
(Josemaría Escrivá)

Tvoj apoštolát tkvie v šírení dobra, svetla, nadšenia, veľkodušnosti, obetavosti, vytrvalosti v práci, v hĺbke štúdia, v správnej orientácii v súčasnom dianí, v absolútnej a radostnej poslušnosti Cirkvi, v dokonalej láske... Nikto nemôže dať to, čo nemá. (Josemaría Escrivá)

Je prirodzené, že túžiš, aby všetci ľudia poznali Krista. Začni však svojou zodpovednosťou za spásu ľudí, čo žijú s tebou, za posväcovanie každého zo svojich kolegov v práci alebo pri štúdiu. To je hlavné poslanie, ktorým ťa Pán poveril. (Josemaría Escrivá)

My rehoľníci pokojne môžeme bývať v barabizniach, nosiť zaplátaný habit a biedne sa stravovať, ale v službe Bohu musíme používať tú najlepšiu a najmodernejšiu techniku. (Maximilián Kolbe)

Netreba vždy hrdinské skutky. Keď je život ustavičným darom v službe Kristovi, Cirkvi a dušiam, to stačí na naše posvätenie a na našu slávu, aj bez riskovania života v úžľabinách hôr.  (Ján XXIII.)

Ježiš s piatimi chlebami a dvoma rybami nasýtil zástupy, a tak si bude vedieť poslúžiť aj naším príspevkom k apoštolátu, čo ako maličkým, aby urobil zázrak.  (Ján XXIII.)

Hodina štúdia je pre moderného apoštola hodinou modlitby. (Josemaría Escrivá)