Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

V živote môžeme stretnúť zúfalých boháčov, zúfalých a unudených mladíkov, ale i malomyseľných učencov. Ale nenájdeš jediného zúfalého svätca. Svätci – kdekoľvek sa nachádzajú, sú šťastní a radostní bez ohľadu na to, či sú vo väzeniach, nemocniciach, alebo v opustenosti. Možno ich nájsť vyrovnaných aj v nebezpečenstvách, dôverujúcich v neúspechoch, usmievajúcich sa v námahe, veselých v chudobe, pokojných v protivenstvách. Každý z nich dobre vie, že vo svojom postavení môže prísť o všetko. Ale nie o to, čo mu je najdrahšie. (Rudolf Baláž)

Nie vždy tí, ktorí sa približujú k sviatostiam, sú svätí. Ale svätých vždy nájdeme medzi tými, ktorí prijímajú. (Ján Mária Vianney)

O Josemaría Escrivá: Nikdy nemôže vyjsť z módy, pretože nikdy módny nebol. (Alvaro del Portillo)

Smutné je len to, že nie sme svätí. (Léon Bloy)

Svätým sa nikto nerodí. Svätosť sa formuje v neustálom odpovedaní človeka na Božiu milosť. (Josemaría Escrivá)

Naši nepriatelia majú svoj význam v našom duchovnom vývoji. Vďaka nim sa prejavuje čistota našej lásky ako skúšobný kameň našej dokonalosti. (Marián Holbay)

I keď sa cítim ako loď bez kompasu, musím sa Bohu odovzdať úplne a nesmiem skúmať, prečo ma vedie tak, a nie inak. Nesmiem ani chcieť vidieť pokračovanie svojej cesty, ani vedieť, ako ďaleko som na ceste k svätosti pokročila. Len prosím, aby ma Boh urobil svätou, a jemu prenechávam voľbu prostriedkov. (Matka Tereza)

Pokiaľ niekto žije sám, ľahko sa môže považovať za svätého. Avšak až v spoločenstve môže pocítiť, či je naozaj pokorný a trpezlivý. (sv. Terézia Ávilská)

Svätec – to skutočne nie je nijaký nemotorný hlupák, ktorého treba postrkávať. Svätec musí byť čulý, podnikavý, mať radosť z iniciatívy. (sv. Maximilián Kolbe)

Obráť ma, Ježišu, obráť ma úplne na svoj obraz, lebo ak ma neurobíš svätou, nebudem vedieť, ako mám obrábať tvoju vinicu, a nakoniec nenaplním tvoje plány. (sv. Francesca Cabrini)

Čo ti pomôže, že dávaš Bohu nejakú vec, ak On od teba žiada inú? (sv. Ján z Kríža)

Človek sa modlí za to, aby ho Boh učinil svätým. Ale keď to Boh začne robiť, človek sa bráni jeho nástrojom. (sv. Ján z Kríža)

Niekedy sa hovorí, že svätých máme viac obdivovať ako napodobňovať – a je to pravda. Pretože svätosť sa napodobniť nedá. Jej nenapodobiteľnosť je daná tým, že Boh je jedinečný, že každý svätec je jedinečný a že dielo, ktoré Boh koná v každom z nich, je jedinečné. Nesnaž sa nejakého svätca napodobňovať, pretože iba budeš strácať čas. (brat Efraim)

Nikdy si nemysli, že nedokážeš urobiť to, čo v Cirkvi urobili jej veľkí svätí. S pomocou Božej milosti môžeš dosiahnuť ešte väčšie veci, lebo Boh nás zdokonaľuje nekonečným bohatstvom svojej milosti. (sv. Vincent Pallotti) 

Keďže Boh je nedosiahnuteľný, dávaj si pozor, aby si sa netešil z toho, že ho už trochu poznáš a zmyslami cítiš a aby si nehľadal uspokojenie v tomto poznaní. Lebo tvoja duša stratí ľahkosť potrebnú na to, aby sa pozdvihla k Bohu. (sv. Ján z Kríža)

Buďte svätí na 100%. Napili by ste sa vari vody, ktorá by bola takmer čistá a obsahovala len 2% splaškov? (Sergio Scataglini)

Jeden František Assiský urobil pre ľudstvo viac ako desať profesorov dogmatiky.
(Max Kašparů)

Čítaj diela svätých svojimi skutkami. (sv. Serafim Sarovský)

Nech si človek, ktorý prechádza od hriechu k dokonalosti nemyslí, že to dokáže naraz. Zornička zaháňa tmu len pomaly. (sv. František Saleský)

Na miestach, ktorými prejdú svätí, zostane vždy niečo z Boha. (Ján XXIII.)

Žiť znamená zmeniť sa. Byť dokonalý znamená často sa meniť. (J.H. Newman)

Nikdy sa nemôžeš stať svätým v púšti, len v spoločenstve. Na hranách druhého človeka spoznáš vlastné hrany.

Svätí sú výstrední, to znamená, že majú stred inde ako ostatní ľudia. Hľadaj svoj stred a udivuj sa, že si tak málo bláznivý, udivuj sa, prečo si mimo svojho stredu, ktorým je Kristus. (brat Efraim)

Pane, daj, aby som nepovažoval svätosť za luxus pre niekoľkých privilegovaných, ale za jedinú možnosť, za jedinú správnu voľbu pre kresťanský život. (Alessandro Pronzato)

Skutočná dokonalosť nespočíva v pestovaní svätých ideí a túžob, ale v ustavičnom praktizovaní svätého života. (sv. Vincent Pallotti)

Súperte medzi sebou o to, kto najviac miluje Boha. Dbajte, aby vás iní nepredbehli v dobrých skutkoch a láske. (sv. Vincent Pallotti)

Využijem každú, aj tú najnepatrnejšiu a najmenej dôležitú chvíľu na konanie dobra. Budem Boha prosiť, aby každá moja činnosť žiarila veľkou svätosťou a dokonalosťou.
(sv. Vincent Pallotti)

Ty, a tuctový? Ty...jeden z množstva? Vlažní nemajú medzi nami miesta! Pokor sa a Kristus opäť zapáli v tebe oheň lásky. (Josemaría Escrivá)

Narážaš na rozličné povahy ľudí. Musí to tak byť. Veď nie si zlatý peniaz, ktorý sa každému rovnako páči. Ako by si si však bez týchto nezhôd obrúsil toľké hrany svojho charakteru, jeho chyby a nedostatky, ako by si dosiahol jemnosť a vyváženosť, lásku, dokonalosť? Keby tvoja povaha a povaha tých, s ktorými žiješ, boli ako jemné cukrové pečivo, nikdy by si sa neposvätil. (Josemaría Escrivá)

Napraviť sa. Každý deň aspoň trochu. Je to tvoja stála úloha, keď sa skutočne chceš stať svätým. (Josemaría Escrivá)

Naozaj chceš byť svätým? Vykonávaj malé povinnosti každého okamihu – rob to, čo máš, sústreď sa na to, čo robíš.  (Josemaría Escrivá)

Veľké duše veľmi dbajú o maličkosti. (Josemaría Escrivá)

Nezabúdaj, že na zemi všetko veľké malo malý začiatok. Čo sa narodí priveľké, je obludné a zahynie. (Josemaría Escrivá)

Pamätaj, že kdekoľvek si, môžeš a musíš sa stať svätým, lebo preto si tam, kde si.
(Josemaría Escrivá)

Svätosť a skutočná túžba po nej nepripúšťa prestávky ani prázdniny. (Josemaría Escrivá)

Dokonalosť, ktorú chceme nájsť, nie je vecou získanou raz navždy; dokonalosť znamená zostávať na ceste, je to neustála pripravenosť kráčať vpred, lebo úplnú podobnosť s Bohom nie je možné dosiahnuť nikdy... Dejiny každej duše sú o láske, ktorá sa znásobuje, a zároveň je otvorená pre nové obzory, lebo Boh neustále rozširuje možnosti duše, aby ju urobil schopnou stále väčších dobier. (sv. Gregor z Nyssy)

Svätí nepotrebujú naše pocty a nemajú nič z nášho uctievania. Za seba však môžem povedať, že keď myslím na svätých, cítim sa byť spaľovaný veľkými túžbami.
(sv. Bernard z Clairvaux)

„Uznajte teda, akú veľkú službu vám môže preukázať váš nepriateľ: váš priateľ nemôže z vás urobiť Božie dieťa, ale stanete sa ním skrze vášho nepriateľa, ak ho budete milovať: milujte vo vašom priateľovi to, čím vás očaruje, ale vo vašom nepriateľovi plody a odmenu, ktorú dosiahnete vďaka vašej láske: jeho nenávisť je pre vás užitočná: je akoby palinou, ktorú môžete  urobiť „medom“.  (sv. Eucher z Lyonu)

Boh chce, aby sme nasledovaním príkladu svätých prijali životnú miazgu čnosti, aby nám takpovediac vošla do krvi a potom ju prispôsobili našim postojom a okolnostiam.  
(Ján XXIII.)

Celý život by mal byť jednou silnejúcou piesňou, ktorá mohutnie tým viac, čím viac sa otvára všetkému, čo je vzácne pred Bohom.  (Ján XXIII.)

Mierou svätosti je vzdávanie sa vlastnej vôle. „Buď vôľa tvoja“ sa musí stať vodítkom pre kresťanský život. Musí nás viesť od rána do večera, po celý rok a po celý život. Tak sa stane jedinou starosťou kresťana. O všetko ostatné sa postará Pán. (Edita Steinová)