Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Dnes sa vnáša morálna ľahostajnosť do rodín a vzťahov a z toho všetkého sa vytvára akási falošná verejná mienka, ktorá podceňuje a zľahčuje to, čo je v živote a vzťahoch ľudí podstatné. Akonáhle je ale v morálnych veciach uvoľnenosť, krachujú manželstvá a strácajú sa rehoľné i kňazské povolania.
Dnešný svet ale túto reč nerád počúva, lebo ľudia sú až natoľko zošľahaní morálnou uvoľnenosťou, že im nechutí počúvať akékoľvek upozornenia. (Rudolf Baláž)

Chcem poďakovať matkám za príklad lásky a zbožnosti, za obetavosť, ktorá niekedy vedie až k sebazničeniu. Chcem poďakovať otcom, ktorí sa v tichosti každodenných námah – a často v strachu o zamestnanie a živobytie – starajú o svoje rodiny. (Rudolf Baláž)

Čím väčšmi je žena svätou, tým väčšmi je ženou. (Léon Bloy)

Vaše deti si budú oveľa viac pamätať to, čo vás videli robiť ako to, čo ste im hovorili. (Ján Mária Vianney)

Menej sa zaujímate o vaše vlastné deti ako o dobytok, ktorý máte v stajni! (Ján Mária Vianney)

Cítime sa dlžníkmi mladým ľuďom, lebo sme im neodovzdali to, čo bolo našou úlohou naozaj im odovzdať. Odovzdali sme im ranné a večerné modlitby, ale neodovzdali sme im ranné a večerné zhováranie sa s milovaným a milujúcim Bohom. Odovzdali sme im chodenie v nedeľu do kostola, ale neodovzdali sme im nedeľné slávnostné stretnutie sa s Bohom v spoločenstve Cirkvi, v Božom Slove, Eucharistii. Odovzdali sme im spovede pred prvými piatkami, ale neodovzdali sme im stretnutie sa s milosrdným Otcom vo sviatosti zmierenia preto, lebo som hriešnik a potrebujem odpustenie. Odovzdali sme im isté „zručnosti“, ale neodovzdali sme im pravdy viery. (Marián Kováčik)

Sviatosť manželstva, ktorá je taká dôležitá a svätá v Božích očiach, prináša účinky iba tým, ktorí ju prijímajú správne. Nemali by sme sa sobášiť ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. Čo vidíme dnes vo svete? Urobí sa svadba, všetci sa oddávajú zábave... a tým sa všetko končí! Chceli by sme byť šťastní. Ale to nejde! Ako by mohol Boh požehnať zväzky, o ktorých s ním nikto nehovoril?! Ani v šťastných manželstvách si netreba robiť ilúzie, aj v nich sú ťažkosti – a často veľké. Každý z tých dvoch má svoje chyby a nedokonalosti. (Ján Mária Vianney)

V Cirkvi sa často zdôrazňoval celibát a panenstvo ako obeť najdokonalejšia. Snáď sa tým odsunula do úzadia kresťanská obeta, ku ktorej sa zaväzujú manželia pri uzatváraní sviatostného manželstva.
V byzantskom obrade sa vkladá na hlavu ženícha a nevesty pri svadbe koruna. Pripomína koruny mučeníkov, teda tých, ktorí vydávali svedectvo o Kristovi uprostred sveta, ktorý neverí. Snáď nikdy viac ako dnes je práve kresťanstvo martýrium, svedectvo sily Ducha Svätého nad slabosťou tela. Tí, ktorí neveria a nemodlia sa o Božiu pomoc, sotva nájdu silu, aby naplnili poslanie, ktoré je obsahom kresťanského sobáša. (Tomáš Špidlík)

Cesta svätosti uskutočňovaná v manželstve je možná – je krásna, je výnimočne tvorivá a je základom pre dobro rodiny, Cirkvi a spoločnosti. (Ján Pavol II.)

V radostiach lásky a rodinného života Kristus už na tomto svete dáva vopred okúsiť Baránkovu svadobnú hostinu. (Katechizmus KC)

Muž a žena sú ako dva odlišné hudobné nástroje – bez dirigenta môžu hrať iba sólo.
(Pavel Kosorin)

Smeješ sa, keď ti hovorím, že máš povolanie pre manželstvo? Nesmej sa, je to skutočne tvoje povolanie. Zver sa do ochrany svätého Rafaela, aby ťa udržal čistým až po koniec cesty. Ako Tobiáša.  (Josemaría Escrivá)

Keď sa Boží Syn pre našu spásu stal človekom, vybral si rodinu, aby nám ukázal, že manželstvo a rodina sú súčasťou Božieho plánu spásy a majú významnú úlohu pre dobro človeka a ľudskej spoločnosti. (Ján Pavol II.)

Ak očakávame dokonalosť partnera, tak je celý náš život sériou sklamaní, reptaní, sťažností. Za veľký úspech a šťastie považujem takú mieru zrelosti, keď obaja pochopia, že nie sú dokonalí a neočakávajú, že bude dokonalý ich partner a manželstvo. Manželstvo samozrejme nemôže byť dokonalé, keď ho tvoria nedokonalí ľudia. Sklamania, hádky, nesúlad, nedorozumenia nevyhnutne musia prísť. Závisí od nás, ako sa k nim postavíme. Či ich zoberieme ako výzvu zmeniť svoj charakter, milovať druhého, takého aký je alebo sa začneme utápať v sebaľútosti a pocitoch krivdy a sklamania. (Bruce Barton)

Manželstvo nie je celoživotnou vzájomnou príťažlivosťou dvoch ľudí, ale povolanie oboch spoločne svedčiť o Božej láske. Základom manželstva nie je vzájomná príťažlivosť, pocity, emócie, vášne, ktoré si spájame s láskou, ale volanie a povolanie. Znamená to pochopiť, že sme vyvolení spoločne budovať Boží dom vo svete. Znamená to byť dvoma cherubmi, ktorých vystreté krídla zakrývali archu zmluvy a vytvárali priestor, kde mohol byť prítomný Boh.(Ex 25, 10-12) Manželstvo je vzťah, v ktorom muž a žena ochraňujú a opatrujú vnútornú svätyňu v sebe a medzi sebou a svedčia o tom spôsobom, ako sa milujú. (Henry Nouwen)

Ak chcete učiť deti, začnite modlitbou, usilujte sa prinášať také ovocie, aké by ste chceli vidieť u tých, ktorých učíte. (sv. Vincent Palloti)

Ak chcete, aby vo vašich domoch panoval pokoj, modlite sa v rodine ruženec. (sv. Pius X.)

Vedzte, že niet ničoho vznešenejšieho a mocnejšieho, zdravšieho a osožnejšieho pre dobrú výchovu ako krásna spomienka z detstva, z rodičovského domu.  (F.M. Dostojevskij)

Deťom neslobodno nič zatajovať pod zámienkou, že sú ešte malé a že je pre ne ešte privčas niečo vedieť. Deti samy vybadajú, že rodičia ich pokladajú za príliš malé a nechápavé, zatiaľ čo ony rozumejú všetkému. Dospelí nevedia, že dieťa im aj v tej najťažšej veci môže neobyčajne múdro poradiť. (F.M. Dostojevskij)

Boh má rád plné kolísky a veľké hrnce. (Ján XXIII.)

Neposielajme svoje deti na vyučovanie náboženstva, aby boli veriace, do skautského oddielu, aby boli odvážne, do športového klubu, aby sa naučili čestne hrať. Viere, odvahe a charakteru sa učia deti v rodinách. Inštitúcie iba utvrdzujú to, čo sa im má odovzdávať doma.
(Max Kašparů )

V šetrnom a skromnom živote sa rodia radosti, ktoré človek v bohatstve nemôže mať.
(Benedikt XVI.)

Váš rodinný kozub nech je naozaj malou Cirkvou! Zachovávajte vzájomnú vernosť! Dovoľte Pánovi, aby prebýval medzi vami a vo vás. (Ján Pavol II.)  

Nemať v rodine čas je horšie ako nemať peniaze. (Don Bosco)      

I keby diabol rozbil rodinu na tisíce čriepkov, Bohu sa ani jeden z nich nestratí.
(Pavel Kosorin)

Kto sa nevie obetovať, nemal by do manželstva ani vstupovať. (Bob Gass)

Ak niečo prikazuješ alebo vytýkaš, potom daj vždy najavo, že chceš to najlepšie a nemáš v úmysle presadiť svoju vôľu. (Don Bosco)

Mládež je ako mlyn, ktorý je neustále v prevádzke. Ak doň vsypeme dobré zrno, bude z neho dobrá múka. Ak doň dáme zrno skazené, potom aj múka bude zlá. (Don Bosco)

Je poriadne ťažké prebudiť v mladých radosť z modlitby. V ich veku nestálosti sa totiž zdá odpudzujúce a únavné všetko, na čo sa treba plne sústrediť. (Don Bosco)

Láska si vždy nájde dôvod na pochvalu. (Don Bosco)

Kde sú najbližší príbuzní najbližšími aj duchovne, tam vzniká taká ľahkosť v dorozumení, ktorá je predchuťou nebeskej blaženosti. (Edita Steinová)  

Vo vašich domoch, kde očakávate a prijímate deti ako vzácny Boží dar, sa Kristovo kráľovstvo nemá čoho báť, pretože sa tam dodržiavajú jeho základné zákony.  (Ján XXIII.)

Koľko nedorozumení a strát už spôsobilo nepochopenie najhlbšej podstaty vecí: materstvo chápané ako hra, dospievanie ponímané ako dôvod na ľahkovážnosť, služba druhým chápaná ako nadradenosť, manželstvo prijaté ako dočasná inštitúcia, sloboda chápaná ako svojvôľa. Je nevyhnutné rozumieť jadru veci, zmyslu a podstate všetkých hodnôt. (Max Kašparů)

Domnievať sa, že iba kúpou slovníka sa naučím cudziu reč je rovnako naivné ako domnievať sa, že svadbou v kostole si poistím šťastné manželstvo alebo krstom vyrastie z dieťaťa bez kresťanskej výchovy dobrý kresťan. (Max Kašparů)