Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Už stáročia zaznieva vo svete modlitba generácií: „Pros za nás, hriešnych, teraz i v hodinu našej smrti...“ Je to modlitba pápežov i vidiečanov, vzdelaných i jednoduchých, zámožných i chudákov... Všetci prosíme, aby Ježišova Matka stála pri nás v hodine smrti...
Akoby nie! Hodina smrti roztvára priepasti, do ktorých sa prepadajú dni a roky a tisíce vecí s nimi... Diabol si na túto chvíľu odkladá najsilnejšie zbrane. Aj pre nás je to náročné, lebo musíme hneď na prvý raz umrieť dobre! Urobme už teraz tichú zmluvu s Máriou, aby bola v tejto chvíli zvlášť živo pri nás!
Náš Pán nechcel zomrieť bez svojej Matky... Prosme, aby sme ani my nezomreli bez nej! (Ján Chryzostom Korec)

Kto je Nepoškvrnená, nepochopí každý – len ten, kto si túto milosť vyprosí na kolenách.
(sv. Maximilián Kolbe)

Ak chcete, aby vo vašich domoch panoval pokoj, modlite sa v rodine ruženec. (sv. Pius X.)

Aký význam má neustále odriekanie modlitby ,Zdravas´? Keď posplietaš všetky pavučinky, zastavíš aj tigra. (Matka Tereza)

Keď Duch nájde v duši Máriu, ponáhľa sa tam. (sv. Bernard)

Obdivuj Máriinu silu pod krížom... Pros ju o tú silu, aby si aj ty vedel stáť pri kríži.
(Josemaria Escrivá)

Aká pokora svätej matky Márie! Nenájdeš ju ani pri Ježišovom víťaznom vstupe do Jeruzalema, ani pri iných veľkých zázrakoch s výnimkou zázraku v Káne Galilejskej. Ale nezutekala pred ponížením na Golgote, stojí tam „juxta crucem Jesu“ – pri Ježišovom kríži, jeho matka. (Josemaría Escrivá)

Keď sa hovorí o pozemských veciach, o politike..., unavuje to. Zdravas´, Mária je modlitba, ktorá nikdy neunavuje. Je to stále čosi nové. (sv. Ján Mária Vianney)

Fatimské posolstvo je dramatickou výzvou človeku, aby sa zmenil, a tak aby zmenil aj priebeh dejín. Fakt, že pápež nakoniec unikol smrti, možno chápať ako znamenie zmeniteľnosti dejín skrze modlitbu. (Benedikt XVI.)

Život Panny Márie bol ako život nás všetkých smrteľníkov - neustálym vznikom a zánikom. Nenápadne sa začal na istom území Palestíny, bol neznámy, ticho zhasol, takže svet o ňom ani nevedel. Aj jej život bol plný zmien a starostí o každodenný chlieb, ako život všetkých nás. Bolo v ňom veľa utrpenia, sĺz a len málo radosti. Aj ona prežila niekoľko hodín vrcholnej blaženosti v Bohu, svojom Spasiteľovi, ale veľa všedných, jednotvárne sa vlečúcich, na pohľad bezvýznamných a mnoho hodín nekonečnej bolesti. Nakoniec sa pominuli všetky – tie vznešené i tie všedné, a pretože boli také, mnohí v nich nepostrehli nič mimoriadne.
(Karl Rahner)

Tak ako inokedy, aj dnes musí byť ruženec mocnou zbraňou, aby sme mohli zvíťaziť v našom vnútornom boji a boli pomocou všetkým ľuďom. (Josemaria Escrivá)

Všetci sme Cirkev: smelo kráčajme s ružencom cez všetky ťažkosti, protivenstvá, búrky!
(Ján XXIII.)

Modliť sa ruženec znamená zveriť naše starosti milosrdným srdciam Ježiša a jeho matky.
(Ján Pavol II.)

Ruženec je mojou najobľúbenejšou modlitbou. Je to nádherná modlitba! Nádherná vo svojej jednoduchosti a hĺbke. (Ján Pavol II.)

Ako by niekto mohol rozjímať nad tajomstvami betlehemského Dieťaťa v radostných tajomstvách bez toho, aby zažil túžbu prijať, chrániť a rozvíjať život? (Ján Pavol II.)       

Pokorná deva z Nazareta, ty, ktorá si pred dvetisíc rokmi dala svetu vtelené Slovo, nasmeruj ľudstvo nového tisícročia na toho, ktorý je „pravým svetlom, osvecujúcim každého človeka“.
(Ján Pavol II.)

Je dobré, že máte vo vašej veľkej slovenskej rodine Matku, ktorej možno dôverovať a zveriť jej všetky svoje bolesti a nádeje. (Ján Pavol II.)

Boh je všetko, ty nie si nič. Ak ťa táto pravda skľučuje, ponor sa do Máriinho tajomstva a pozri, ako Boh pozerá na Pannu a pochopíš, že si pre Otca úžasný. (brat Efraim)

Miluj našu Paniu a ona ti vyprosí hojnú milosť, aby si zvíťazil vo svojom každodennom zápase. A diabol nezíska nič tými zlými náklonnosťami, ktoré sa snaží v tebe neprestajne podnecovať a rozvirovať, a tak pohltiť vo svojej vonnej hnilobe veľké ideály, povznášajúce príkazy, ktoré ti vložil do srdca sám Kristus. „Serviam“ – „Chcem slúžiť!“
(Josemaría Escrivá)

Matka – vzývaj ju úpenlivo, ona ťa počúva, vidí, že si možno v nebezpečenstve, a s milosťou svojho Syna naša svätá Mária ti ponúkne útočište vo svojom náručí a nežnosť svojho objatia. A tam sa posilníš do nového boja. (Josemaría Escrivá)

Šťastná je duša, v ktorej je zasadená Mária – strom života. Šťastná je duša, v ktorej už mohla vzrásť a rozkvitnúť, prešťastná je, v ktorej prináša plod. Ale najšťastnejšia zo všetkých je tá, ktorá chutná a uchováva svoj plod až naveky. Mária je Božia Matka. Máme tú istú Matku, ako Boh, lebo je aj našou Matkou. (Michel Quoist)

Tri dni a tri noci hľadá Mária syna, ktorý sa stratil v Jeruzaleme. Kiež by sme mohli – ty i ja – povedať, že aj naša vôľa stretnúť Ježiša nepozná nijaký odpočinok. (Josemaría Escrivá)

Zvykaj si vkladať svoje úbohé srdce do Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, aby ti ho očistila od toľkého odpadu a priviedla ťa k Ježišovmu Srdcu. (Josemaría Escrivá)

Oslnení nebeským jasom Matky Vykupiteľa, bežme s dôverou za tou, ktorá sa na nás pozerá z výsosti a ochraňuje nás. Všetci potrebujeme jej pomoc a útechu, keď čelíme skúškam a každodenným výzvam, potrebujeme ju cítiť ako Matku a sestru v konkrétnych situáciách našej existencie. A aby sme mohli v tomto duchu prežiť každý deň, nasledujme ju na ceste poslušnosti ku Kristovi a v obetavej službe blížnym. Toto je jediný spôsob, ako môžeme už tu, na našej pozemskej púti, ochutnať pokoj a radosť, ktorú prežíva v plnosti ten, kto dosiahne cieľ nesmrteľného raja. (Benedikt XVI.)