Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Ježiš sa na hore Tábor modlil celú noc. Majme aj my na modlitbu „dostatočný duchovný expozičný čas“, na ktorom závisí jej výsledok. Lebo ak naše rozhodnutia neboli preverené pred Pánom v modlitbe – ak sú bez Ducha Svätého - potom sú poznačené krátkozrakosťou, slabosťou svetla. (Rudolf Baláž)

Modlite sa, modlite sa, modlite sa! (Ján Pavol II.)

Nie je presné, že Boh je neviditeľný, nie je presné, že Boh mlčí. Presné je, že vo vzťahu k nemu sme my niekedy slepí a hluchí. (Josip Sanko Rabar)

Modlite sa jednoducho a s dôverou, pretože Božie deti nepotrebujú dopredu nalinkovanú modlitbu na to, aby mohli hovoriť so svojím Otcom. (Josemaría Escrivá)

Modlitba znamená načúvať Bohu, rozprávať sa s Bohom. Modlitba sa pýta, čo sa páči Bohu a je viac poklonou a vďakou ako prosbou. Pán predsa vie, čo potrebujeme. (Ján XXIII.)

Lepšie je detinsky vyrieknuť jednoduché slová vďaky z úprimného srdca než spievať hlučné chorály z tučného srdca. Alebo formulovať modlitby, ktoré sú akoby vytesané zo skaly. Lepšie je stratiť reč ako rečnícky obratne spriadať ligotavý závoj zo slov a za ním zakrývať prázdnotu srdca. (Benedikt Peters)

Je zlé, ak sa modlitba stáva rečnením. Ešte horšie je, keď svoju modlitbu začneme obdivovať. Aj vo svojej komôrke dokážeme urobiť z modlitby divadlo. Vtedy, keď počúvame sami seba, keď si vychutnávame, ako nábožne som sa modlil! (Ján Chryzostom Korec)

Boh nie je básnik, ktorý by potreboval naše básne, aby nám porozumel. Boh je určite i básnik, ale predovšetkým je Otec. Akoby pekné slová mali byť zárukou dobrej modlitby! Dôležitosť našej modlitby predsa nespočíva v jej štýle, netkvie v jej pekných slovách, ktoré starostlivo vyberáme, ale v tom, čo prežívame vo svojom srdci. (Elias Vella)

Dúfam, že vieš, že aj keď sme povinní modliť sa za seba navzájom, nesmieme svojej modlitbe pripisovať žiadnu zázračnú moc a myslieť si, že to, o čo prosíme, Pán vždy aj vykoná. Takáto mienka vychádza z pýchy a privádza do klamu. (z pera ruských duchovných otcov)

Pristupujte k Bohu krátkymi, ale častými výlevmi srdca. Obdivujte jeho veľkosť a štedrosť, volajte ho o pomoc, v duchu padnite pod kríž, proste ho o spásu... Tisíckrát denne mu takto dávajte svoju dušu. (sv. František Saleský)

Dobré myšlienky, ktoré vám Boh dáva pri modlitbe, sú veľmi cenné. Starostlivo ich zhromažďujte, aby ste ich premenili na skutky, a potešíte Božie srdce. (sv. Vincent de Paul)

Modlitbu veľmi znehodnocuje naša snaha postaviť ju na svojej sile, na vlastných „duchovných svaloch“. To znamená na množstve modlitieb, na počte obetí. A tiež akýkoľvek pokus o manipuláciu s Bohom – kupčenie a ultimáta, vyžadovanie si svojho – skrátka všetko, čo vylučuje láskyplný vzťah. (Katarína Lachmanová)

Keď sa pýtam ľudí, ako sa modlia, málokto povie „kľaknem si“. Ak som však zdravý, prečo by som si nekľakol? Bolo by však málo, keby modlitba bola iba úkonom kolien, a nie úkonom srdca. (Marián Holbay)

Modlitba v Ježišovom mene nie je jednoduchým prosením o čokoľvek, ale prosbou o ten podstatný dar, ktorý Ježiš v rozlúčkovej reči označuje ako „radosť“ a Lukáš ho nazýva Duchom Svätým (Lk11,13) – čo je v podstate to isté. (Benedikt XVI.)

Kedy sa máme modliť dlho a kedy krátko? Sám život to každého naučí, pretože modlitba je neoddeliteľná od života a život od modlitby. Tí, ktorí sa majú radi, sa niekedy rozprávajú, ale niekedy sa len držia za ruky. Tak aj k Bohu sa obraciame niekedy slovami, inokedy mu ponúkame ruky k dobrému dielu, pretože aj to je Božie. (Tomáš Špidlík)

„Niekedy počujem ľudí hovoriť: ,Prečo by som ja mal čítať Bibliu? To patrí takým, ktorí žijú za múrmi kláštora!´
Ja vám však hovorím: Vy potrebujete Bibliu viac ako tí, ktorí žijú v kláštore. Pretože vy žijete mimo kláštorných múrov v plnom zmätku a dianí tohto sveta. To vy ste neustále vystavení novým zápasom, bojom a ranám. Potrebujete Písmo neustále, aby ste z neho čerpali silu pre svoj každodenný život!“  (Ján Zlatoústy)

Podľa jedného výskumu je práve nádhera prírody medzi všetkými „sekulárnymi“ zážitkami tým, čo v dnešných Európanoch prebúdza „náboženský zážitok“, blízky modlitbe alebo navodzujúci modlitbu. (Tomáš Halík)

Modlitba je vlastne umenie. (brat Efraim)

Je oveľa cennejšie pomodliť sa z času na čas jedinú prosbu Otčenáša, než často, ale bezmyšlienkovite odriekať celý Otčenáš. (Terézia Ávilská)

„Pane, nezaslúžim si, aby si ma vypočul, pretože som nehodný...“ – modlí sa kajúcnik. A dodal: „teraz... vypočuj ma, lebo si dobrý.“ (Josemaría Escrivá)

Modlitba je objavením hlbiny, ktorou je srdce človeka, hlbiny, ktorá je od Boha a ktorú len Boh môže naplniť, a to Duchom Svätým. (Ján Pavol II.)

Modlitba stále ostáva hlasom i tých, ktorí zdanlivo nemajú hlas. (Ján Pavol II.)

Keď sa začíname modliť, myslíme si, že je to naša iniciatíva. No vždy je to iniciatíva Boha v nás. (Ján Pavol II.)

Ak sa ťa Boh v modlitbe ľahko dotýka a chce, aby si pri ňom zotrval v tichu, nesnaž sa „zamodliť“ tento okamih, aby si nezabil vyššiu milosť modlitby. (sv. Katarína Sienská)

Mojžiš hovorí: „Ak nepôjdeš, Pane, s nami, nepôjdeme odtiaľto“. V praxi to znamená, že bez modlitby sa dostaneš dlhšou cestou tam, kam by si inak prišiel skratkou.

Otec vyriekol jedno Slovo, ktorým je jeho Syn, a to Slovo hovorí stále vo večnom tichu – a v tichu ho má počúvať i naša duša. (sv. Ján z Kríža)

Každý deň v tvojej modlitbe, ak je úprimná, mihne sa nový cit a v ňom i nová myšlienka, ktorú si predtým nepoznal a ktorá ťa znova posilní. (F.M. Dostojevskij)

Modlitba má vzťah k duchovnému životu asi ako punc ku šperku. Vychádza z jeho kvality a ovplyvňuje jeho cenu. (Max Kašparů)

Fatimské posolstvo je dramatickou výzvou človeku, aby sa zmenil, a tak aby zmenil aj priebeh dejín. Fakt, že pápež nakoniec unikol smrti, možno chápať ako znamenie zmeniteľnosti dejín skrze modlitbu. (Benedikt XVI.)

Modlitba premení všetky naše denné práce, aj naše jedenie a spanie, naše hry a dýchanie na bohoslužbu. (Jozef Freinademetz)

Kto nikdy nerozjíma, je ako človek, ktorý sa nikdy nepozrie do zrkadla. Ani nevie, či je upravený, a takto ide medzi ľudí. (sv. páter Pio)

Požehnané sú noci, keď mi môj Boh dovolil zotrvať s ním v dôvernom rozhovore. To sú hodiny, keď všetko stíchne, zaspí a ponorí sa do tmy a ja ožijem pri nohách môjho Boha a vylejem mu svoje srdce. (Charles Foucauld)

Prosme Boha o to, po čom túži naše srdce a nemárnime čas rozmýšľaním nad tým, či nemáme prosiť o niečo iné. Musíme sa modliť úprimne a jednoducho, prosiť o to, čo naozaj chceme a dodať: „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane“. (Charles Foucauld)

Mlčanie je reč všetkých rečí: nepotrebuje slová. (O.F. Babler)

Vnútorným utiahnutím do ticha sa vzájomne tak poznávame, ako by sme to žiadnym iným spôsobom nedokázali dosiahnuť. Bez utiahnutia sa do ticha je človek v pokušení hovoriť skôr o tom, čo je v jeho prospech. (P. Tournier)

Ticho znesie ten, kto znesie sám seba. (Graham Green)

Bože môj, nádej moja, večná spása! Nebudem mlčať a neprestanem ťa prosiť, kým mi nenavrátiš svoju milosť a kým opäť nezačneš prehovárať k môjmu vnútru!
(Tomáš Kempenský)

Poznal som jedného svätého muža, ktorý sa už nemohol modliť nijakú prosebnú modlitbu, ani Otčenáš. Formulku „Pane, zmiluj sa nad nami“ mal za rúhanie, pretože v posledných rokoch svojho života ho Boh urobil podobného malému dieťaťu a nedokázal iné, iba chváliť a chváliť.
(brat Efraim)

Nesnaž sa Boha zadržať ako nejakého vzácneho hosťa. On je vždy prítomný – to ty ho navštevuješ. (brat Efraim)

Človek opojený Bohom je zajatcom nekonečna a jeho väzenie je rozľahlejšie ako celý svet.
(brat Efraim)

Slzy sú pri modlitbe znamením vypočutia. (brat Efraim)

Nehovor, že modlitbou sa dostávaš bližšie k Bohu. Modlitbou by sa mal Boh dostať bližšie k tebe. (Pavel Kosorin)

Nevieš, ako sa máš modliť? Vstúp do Božej prítomnosti a povedz: „Pane, neviem sa modliť...“, a už si sa začal modliť. (Josemaría Escrivá)

Cítiš sa taký úbohý, že sa považuješ za nehodného, aby ťa Boh počúval? Ale čo zásluhy Panny Márie? A rany tvojho Pána? A... či ty nie si Božie dieťa? Neboj sa, počúva ťa, lebo je dobrý a jeho milosrdenstvo trvá naveky. (Josemariá Escrivá)

Buď ešte odvážnejší a keď niečo potrebuješ, neprosíkaj, ale majúc na pamäti Máriine slová „Fiat“, jednoducho povedz: „Ježišu, chcem to a to“, pretože tak prosia deti.
(Josemaría Escrivá)

V pravej modlitbe nie Boh počúva, čo my prosíme, ale my sa modlíme dovtedy, kým neporozumieme, čo nám chce povedať Boh. (Alessandro Pronzato)

Modlitba je trpezlivé a dôveryplné zotrvávanie pred Bohom a klopanie na jeho dvere práve vtedy, keď sa nám zdá, že nás nepočuje. (Joseph Ratzinger)

Všimni si, aké množstvo nezmyslov ti predkladá nepriateľ, aby ťa odviedol od modlitby: „nemám čas“ – pritom ho neustále strácaš, „to nie je pre mňa“, „mám vyprahnuté srdce“... Modlitba nie je otázkou slovného vyjadrenia alebo prejavovania citu, ale lásky. A úsilie povedať niečo Pánovi je znakom tejto lásky, aj keď sa nič pri tom nehovorí.
(Josemaría Escrivá)

Neklesaj na duchu! Aj keby išlo o najnehodnejšiu osobu, o najnedokonalejšiu modlitbu, ale by vychádzala pokorne a vytrvalo zo srdca, Boh ju vždy vypočuje. (Josemaría Escrivá)

Koľko materiálnych vecí môžeme vybaviť, ak ich začneme dôvernou modlitbou!
(Ján Pavol II.)

Keby naša slabosť nebola taká veľká a naša zbožnosť taká vlažná, modlitba Otčenáša by dostatočne nahradila všetky ostatné modlitby. (sv. Terézia Ávilská)

Keď sa hodiny a hodiny spievajú žalmy a piesne, človek zrazu vidí svet v inom svetle: už nie je uzatvorený do seba, ale je otvorený pre nebo a tam, kde sa modlíme, dotýka sa nebo so zemou. (Anselm Grün)

Keď sa staneš človekom, ktorý sa vydá modlitbe, Boh urobí s tvojím životom veci, že tomu nebudeš veriť. (David Wilkerson)

Chráň si chvíle svojej každodennej modlitby. Hlboko dôvernej, veľkodušnej, vytrvalej modlitby. Musíš sa o ňu snažiť nie vo chvíli pohody, ale v pevne určenú hodinu, pokiaľ to len bude možné. Staň sa otrokom tohto denného rozhovoru s Bohom a nikdy ťa neopustí radosť
(Josemaría Escrivá)

Je nutné obracať sa na Boha častejšie ako dýchať, lebo modlitba je stretnutie Božieho smädu s naším smädom. Boh má smäd po tom, aby sme my mali smäd po ňom. V modlitbe máme svoje srdce obracať k Bohu a dávať sa mu ako dar, aby nás očistil a premenil. Pri modlitbe sa nám všetko ukazuje v Kristovom svetle, padajú z nás masky, ponárame sa do pravdy, načúvame Bohu a živíme plameň lásky. (sv. Gregor Naziánsky)

Keďže najväčšou túžbou Boha je preukazovať ľuďom dobrodenie, maj pri všetkých svojich prosbách pevnú vieru, že Boh ti chce dať, a čo ho prosíš. Nepros však o nič, čo by ti Boh vopred nebol vnukol, aby si o to prosil. On totiž je skôr pripravený vypočuť tvoju prosbu, ako ty ju predniesť. (sv. Paschal Baylonský)

Nebeský Otec je taký dobrý, že nielenže počuje úpenlivé prosby tých, čo k nemu volajú, ale vie aj čítať v srdciach tých, ktorých pery mlčia.  (Ján XXIII.)

Na otázku, či sa k nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo teda sa občas neodmlčíme? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme?  (Pavol VI.)

Nech sa duša nachádza v akomkoľvek stave, má sa modliť. Musí sa modliť duša čistá a pekná, lebo inak by stratila svoju krásu. Musí sa modliť duša, ktorá sa usiluje o čistotu, lebo inak by ju nedosiahla. Musí sa modliť duša, ktorá sa práve obrátila, lebo inak by opäť klesla. Musí sa modliť duša hriešna, obťažená hriechmi, aby mohla povstať. Niet duše, ktorá by sa nemusela modliť, lebo každá milosť prichádza cez modlitbu. (Faustína Kovalská)

Keď sa ráno zobudíme, hneď nás tlačia starosti a povinnosti dňa (ak nás už neobrali o nočný spánok). Hneď sa nám vynorí nepokojná otázka: „Ako to dnes všetko stihnem?“ Chceme sa uštvane rozbehnúť a rýchlo konať. Ale tu treba vziať opraty do rúk a povedať si: „Pomaly! Teraz ma vôbec nič nesmie zaujať. Moja prvá ranná hodina patrí Pánovi.“ (Edita Steinová)

V kostole si dopraj toľko času, koľko potrebuješ, aby si našiel pokoj. Osoží to nielen tebe, ale aj tvojej práci a všetkým ľuďom, s ktorými sa stretáš. (Edita Steinová)