Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Čítaj Sväté Písmo každý deň, miluj ho viac ako svojich rodičov... Nikdy sa s ním nerozlúč. Keď zostarneš, prídeš k presvedčeniu, že všetky knihy, ktoré si v živote prečítal, sú len nepodareným komentárom tejto jedinej knihy. (Roman Brandstaetter)

Poznávajme životné pravdy z Božieho Slova, a nie zo všelijakých „rozprávok“ a neistých vecí. Urobme si každodenný program nášho života pri Svätom Písme. Lebo všelijaké novinárske klebietky a televízne senzácie nám neukážu cestu nášho posledného cieľa a ani nám nepovedia, ako sa tam ide. (Rudolf Baláž)

Dennodenne sa cvičme v dodržiavaní Božích odkazov, máme ich celé tisíce v Písme Svätom. (Rudolf Baláž)

My niekedy už azda ani necítime Božiu blízkosť. Všetko nám zovšednelo. Nebojíme sa Božích nárokov, lebo ich málokedy do hĺbky prežijeme. Tajomstvo v nás nebudí bázeň. Sme povrchní. Možno by bolo pre nás požehnaním, keby sme vedeli v úžase vykríknuť, keby sme dostali závrat nad náročnosťou Božieho Slova! Začali by sme výkrikom: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny!“ A tým viac by sme boli prekvapení, keby sme pocítili Ježišovo objatie! (Ján Chryzostom Korec)

Ako sa v malom semienku skrýva množstvo konárov, kvetov i plodov, tak aj v slovách Starého a Nového Zákona sa nachádza všetko náboženské poznanie. (Rudolf Baláž)

Kresťanské zjavenie vylučuje reinkarnáciu. Človek je povolaný uskutočniť svoju úlohu v priebehu jedinej existencie na zemi. Toto splnenie svojho poslania má uskutočniť odovzdaním seba – odovzdaním, ktoré je možné iba v stretnutí sa s Bohom. (Ján Pavol II.)

Sme takí slepí a takí nevedomí, lebo si málo všímame Božie Slovo. (Ján Mária Vianney)

Ježišovo slovo bolo jednoduché. Nijaké nadnesené rečníctvo, nič umelé. No tým bolo mocnejšie. Aj my často badáme rozdiel medzi prešpekulovanosťou slova, kázne či knihy a rýdzosťou živého slova viery – slova, ktoré oživuje Duch Svätý. (Ján Chryzostom Korec)

V súčasnosti mnohí čítajú vizionárov - pričom som nie proti tomu - ale keď nečítajú Bibliu, tak som proti tomu. Pretože Biblia je predsa Božie Slovo, a to by bolo treba lepšie a hlbšie poznávať ako Máriu Valtorti alebo Katarínu Emmerichovú alebo Brigitu Švédsku. Možno sa tieto veci ľahšie čítajú, to je pravda. Ale na druhej strane držme sa toho, čo učí Cirkev. (Ján Majerník)

Ako veľmi potrebujeme v dnešných farnostiach štúdium lectio divina! A ako ho potrebujeme v našich rodinách! A mať ho - to nie je tak ťažké, len potrebujeme na to čas. A uvedomiť si, že ten čas je dôležitejší ako ten čas, ktorý strávime pri Markíze. Potrebujeme na to disciplínu a presvedčenie, že toto je dobré pre našu rodinu, pre našu dušu. Štúdium a načúvanie Božiemu Slovu sa tak môžu stať odpoveďou na tlaky, ktoré prichádzajú zvonku. (Ján Majerník)

Nikdy nenechám uplynúť ani jediný deň bez čítania evanjelia. Myslím tým – ani jeden deň bez rozhovoru s naším Pánom, pri ktorom si sprítomňujem jeho život a utrpenie. Fyzická práca a pravidelné čítanie Písma mi pomáhajú zachovať si čistotu srdca. (sv. Serafim Sarovský)

Božie Slovo sa ti bude javiť ako nepriateľ tvojej duše kým nepochopíš, že ono je tvojou spásou. (sv. Augustín)

Biblické skúmania potvrdili to, čo v staroveku vedel už Origenes: Písmo neobsahuje nijaký jednoduchý systém náboženskej náuky bez rozporov. Origenes nachádzal „v rozporoch“, ktoré nachádzame v Biblii, Boží pokyn, aby sme Knihu kníh nečítali povrchne, ale hľadali v nich hlbšie roviny zmyslu.
Našťastie – s výnimkou malých skupín biblických fundamentalistov – kresťania dnes nechápu Bibliu tak ako ortodoxní moslimovia Korán – to jest ako jednotnú výpoveď, diktovanú priamo z neba. (Tomáš Halík)

Keď čítam Sväté písmo, Boh sa vracia poprechádzať sa v pozemskom raji. (sv. Ambróz)

Sluch jednoduchých ľudí často zachytí vlastné Ježišovo posolstvo lepšie ako mnohostranná vedomosť znalcov zákona, exegétov a špecialistov, ktorá je slepá a hlboká voči jadru veci.
(Benedikt XVI.)

To najväčšie z tajomnej štruktúry Božieho konania lepšie pochopia jednoduchí než tí, ktorí s pomocou tisícorakých kategórií a rozmanitého intelektuálneho aparátu ohmatávajú každý detail a nič veľkého ich už neohromí. (Benedikt XVI.)

Zľahostajneli sme voči vlastnej spáse, preto dnes už nechápeme zmysel toľkých slov Svätého Písma tak, ako by sme mali.  (sv. Serafim Sarovský)

Najviac bolestí hlavy mi nespôsobili tie miesta vo Svätom Písme, ktorým som nerozumel, ale tie, ktorým som rozumel dobre. (Mark Twain)

Mali by sme byť viac závislí na Božom Slove. Ako narkoman na svojej dávke: mali by sme sa triasť, ak ho nedostaneme. (Rick Joyner)

Stlmili sme svetlo, aby nás veľmi nerušilo, soľ zeme sme zneutralizovali roztokom zdravého rozumu – Slovo sme zneškodnili, zneškodnili sme evanjeliové paradoxy. A kvas sa premenil na vanilku. Chceme evanjelium sladké. Božie slovo sa nám páči ľúbozvučné a mäkké ako uspávanka. (Alessandro Pronzato)

Namiesto toho, aby sme Slovu pripravili potrebnú vlahu a podporili jeho prenikavú životnú silu, máme naporúdzi spôsoby, ako ho oslabiť a urobiť ľahšie stráviteľným.
(Alessandro Pronzato)

Slovo je ostrý meč, a my sa ponáhľame ho otupiť, aby nás príliš nezranil. Slovo je oheň. A my naň vylievame vedrá vody nášho zdravého rozumu, našej falošnej rozvážnosti a neuveriteľnej lenivosti. (Alessandro Pronzato)

Biblia nie je kniha o tom, ako sa pohybujú nebesia, ale ako sa tam dostať. (Galileo Galilei)

Celé Písmo je od počiatku až do konca posolstvom nádeje. (Bernhard Häring)

Never tomu, že viac vedomostí ti pomôže vyrásť v Bohu. Prikladaj malú cenu knihám, pretože keby si vedel naozaj čítať, jediná kniha by ťa priviedla k svätosti. (brat Efraim)

Začni čítať Bibliu. Bolo by trápne, keby si v nebi stretol Jakuba a pýtal sa ho, prečo kríva.
(Pavel Kosorin)

Keď Boh niečo povie, diabol k tomu vždy niečo dodá. (Pavel Kosorin)

Nečítaj Bibliu, pokiaľ nie si zvedavý, čo ti chce povedať. (Pavel Kosorin)

Biblia je podivuhodná kniha. I keď som ju čítal mnohokrát, nikdy neviem, čo sa v nej dočítam nabudúce. (Pavel Kosorin)    

Niektorí zaobchádzajú s Bibliou ako s kúzelníckym klobúkom – akurát nikdy nevedia, čo si zasa vytiahnu. (Pavel Kosorin)

Otec vyriekol jedno Slovo, ktorým je jeho Syn, a to Slovo hovorí stále vo večnom tichu – a v tichu ho má počúvať i naša duša. (sv. Ján z Kríža)

Boh nehovoril neuvážene – každé jeho Slovo nesie tvár vlastného Syna. Načo očakávať od neho tisíce iných slov? (J. F. Six)

Pamätajte, že vo všetkých Písmach sa rozvíja jediné Božie Slovo a cez mnohé ústa svätopiscov zaznieva jediné Slovo. A keďže je na počiatku Slovom u Boha, nepotrebuje slabiky, lebo je mimo času. (sv. Augustín)

Pod Kristovým srdcom sa chápe Sväté Písmo, ktoré odhaľuje Kristovo srdce. Pred umučením bolo však zatvorené, lebo Písmo bolo nejasné, ale po umučení je otvorené, lebo tí, čo ho už chápu, uvažujú a rozlišujú, ako treba proroctvá vykladať. (sv. Tomáš Akvinský)

Neveril by som evanjeliu, keby ma k tomu nepobádala autorita Cirkvi. (sv. Augustín)

Čítanie evanjelií musí zatriasť našou spokojnosťou so sebou samým – odkryť sebectvo, povrchnosť, lenivosť. (Alessandro Pronzato)

Myslím, že náš Pán má v nebi veľmi luxusné vydanie evanjelia, jedinečne ilustrované, Nie od veľkých umelcov. Také ilustrácie by robili z evanjelia knihu zriedkavú, vzácny exemplár pre snobov. Nie. Náš Pán denne dostáva ilustrácie zo zeme od ľudí, ktorí nevedia do ruky chytiť štetec, ale zato vedia brať vážne jeho učenie. A tak, evanjelium ilustrované svätcami, najmä miliónmi tých neznámych, sa nesmierne rozrastá. A možno Pán si ho každú chvíľu pozerá s netajenou záľubou. Toto evanjelium, komentované skutkami, mu dokazuje, že jeho návšteva na zemi nebola zbytočná. (Alessandro Pronzato)

Bez modlitby, prv než by si poprosil Boha o pomoc, nikdy nepristupuj k tajomným slovám Svätého písma. Povedz si: „Pane, daj mi vidieť silu, ktorá je v nich.“ Modlitbu považuj za kľúč k odhaľovaniu pravdy, ktorá je v Písme.  (Izák Sýrsky)

Ach, kiežby sme sa naučili Slovo počúvať živo duchom a srdcom, nielen mŕtvymi zmyslami! Potom by sme okúsili, že Božie Slovo je život a že s ním vchádza do nás Kristova sila.
(Edita Steinová)

Bože, nechcem ísť kázať, kým ma nezlomíš, kým každé moje slovo nebude prehovárať k ľuďom. (David Wilkerson)

Tlač je slovo, ktoré neutícha, ale znie dovtedy, kým sa nezničí papier, hoci je možno menej živé než ústne. (Maximilián Kolbe)