Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Boh je ten „úplne iný“, ktorý ti uniká v okamihu, keď si myslíš, že si ho pochopil. (Tomáš Halík)

Božia reč k človeku nie je žiadne okultné ťukanie špiritistických stolčekov či romanticky tajomný šepot v srdci, do ktorého by sme si ľahko mohli premietnuť svoju sentimentalitu a svoje priania. Božia reč je život sám, život, ktorý neustále koriguje (niekedy i bolestne) naše priania a ilúzie. (Tomáš Halík)

Istý židovský priateľ, veľký znalec Písma a ducha starej hebrejčiny, mi nedávno hovoril o tajomnom Mene, ktorým sa Boh Mojžišovi predstavoval z horiaceho kra: „Nie „Som, ktorý, som“, žiadna statická definícia! Tá tajomná vetička je akčná, dynamická, zameraná do budúcnosti. „Pôsobí!“ alebo „Bude konať!“ či „Prejaví sa!“ – to je to Meno! (Tomáš Halík)

Škála ľudských predstáv o Bohu je veľmi široká a hranica medzi nimi zďaleka nie je nejakou demarkačnou líniou medzi veriacimi a neveriacimi: žiarlivo trestajúci nebeský policajt je pre jedného predmetom výsmechu a odporu, pre iného terorizujúci, všadeprítomný Boh, ku ktorému vzhliada v každom okamihu. Láskavý a milosrdný Boh je pre jedného predmetom úcty a adresátom jeho modlitieb, pre iného detskou ilúziou a ópiom ľudstva. (Tomáš Halík)

Ak Boh nedovolil, aby bol Izák obetovaný, ako mohol dovoliť vraždu svojho Syna bez toho, že by sa pre to zrútil vesmír? (Talmud)

Pravda o Božej láske je tak prostá, že ju môže pochopiť dieťa, ale zároveň tak hlboká, že ju neprebáda ani najväčší mystik.


Človek je slabosťou Boha. Boh má slabosť pre človeka – Všemocný sa v Ježišovi Kristovi vydal celou svojou slabosťou. (brat Efraim)

Boh vie, ako na teba – má ťa rád. (Pavel Kosorin)

Na počiatku bolo Slovo. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Toto je Božia stránka najvzácnejšia aká kedy bola napísaná. (Ján XXIII.)

Len čo som pochopil, že existuje Boh, uvedomil som si, že nemôžem robiť nič iné, iba žiť preňho. (Charles de Foucauld)

Keby sme vedeli, ako nás miluje Boh, zomreli by sme od radosti. (Ján Mária Vianney)

Mnohé pre nás ostáva zahalené tmou, pretože hľadáme silu, zatiaľčo Boh je nežnosť.
(Carlo Carretto)

Skôr ako by padli na zem, už sú všetky slzy zotreté. Pretože ich plakal sám Boh a navždy ich osušil zo svojich i našich očí. (Karl Rahner)

Minulosť musíme ponechať veľkému Božiemu milosrdenstvu, budúcnosť jeho prozreteľnosti, ale prítomnosť musíme celkom prenechať jeho láske. (Pierre de Caussade)

Môžeš Boha opustiť, ale nemôžeš zabrániť, aby ťa hľadal. Môžeš Boha nenávidieť, ale nemôžeš zabrániť, aby ťa mal rád. Môžeš sa rozhodnúť proti Kristovi, ale On sa rozhodol na Golgote za teba. Môžeš sa vyhýbať jeho Slovu a jeho Cirkvi, ale jeho Slovo a jeho Cirkev ťa stále hľadajú. Môžeš zabrániť, aby ťa Boh viedol, môžeš ho zapierať, preklínať, ale nemôžeš zabrániť, aby nebol. (Ján Pavol II.)

Kto popiera Boha, podobá sa tomu, kto popiera slnko. Nič mu to neosoží, pretože ono i tak svieti. (J. Langbehn)

Kde sa končia naše ľudské schopnosti, tam vstupuje Boh do nášho života.
(Gertrud von le Fort)

Boh nestvoril na svoj obraz ani mesiac, ani slnko, ani nádheru hviezd. Ty sám si stvorený na podobu tej prirodzenosti, ktorá prevyšuje každé chápanie. Ty sám si podobou večnej krásy, schránkou šťastia, obrazom pravého svetla a keď sa zahľadíš na neho, staneš sa takým, akým je on, budeš podobný tomu, ktorý v tebe žiari a ktorého sláva je odzrkadlená v tvojej čistote. (sv. Gregor Nyssenský)

K Bohu jestvuje toľko ciest koľko je ľudí. Cesta každého človeka je celkom osobná. (Benedikt XVI.)

Každý človek je myšlienkou Boha. (Benedikt XVI.)

Na duchovnej ceste sa nikdy nezastavme. Aj keď ideme pomaly, ideme dopredu a robíme pokrok. (František Saleský)

Ľudia dneška, presvedčení, že sú vo všetkom sebestační, veľmi ľahko zabúdajú na Božie zákony a pozbavení duchovného slnka riskujú, že ostanú pochovaní v dobe ľadovej.
(Ján XXIII.)

Len s Bohom bude človek úplným človekom. (A. Delp)

Bez Boha som ako ryba bez vody, bez Boha som ako kvapka v ohni, bez Boha som ako steblo trávy v piesku, bez Boha som ako vták bez krídel. Ale keď ma Boh zavolá po mene, vtedy som voda, oheň, zem i vzduch. (Jochen Klepper)

Ak Boha neopustíš, Boh ťa neopustí. (Josemaria Escrivá)

Keď Boh nad nami zvíťazí, my nikdy neostaneme porazení. (Prado Flores)

Pane, daj nám svojho Ducha, aby sme skrze vieru, ktorou nás napĺňaš, jasne spoznali, že sme pre teba cennejší ako všetky nádherné ľalie alebo ako spievajúce škovránky na nebi.
(Matka Tereza)

Slovo Boha nemôže nikto odvolať, lebo toto Slovo je čin. A toto Slovo znamená, „milujem ťa, ty svet, ty človek“. Láska má však svoje „prečo“ a svoje „načo“. A keď ten, kto miluje, je Boh, človek túžiaci po láske cíti, že treba dať odpoveď na Lásku. A nie hocikomu, ale Bohu. Nie nachvíľu, ale natrvalo. A jedinou možnou odpoveďou na Lásku je láska. (Jaroslav Pecha)

Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, si veľmi mocný a tvoja múdrosť je nesmierna. Chce ťa chváliť človek, čiastočka tvojho stvorenia, človek nesúci so sebou svoju smrteľnosť, nesúci so sebou svedectvo o svojom hriechu a svedectvo o tom, že pyšným odporuješ. Ty spôsobuješ, že teba chváliť je potešením, lebo si nás stvoril pre seba a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe. (sv. Augustín)

Opýtaj sa krásy zeme, opýtaj sa krásy mora, opýtaj sa krásy rozšíreného a rozptýleného vzduchu, opýtaj sa krásy neba. Ich krása je ich vyznaním - z poriadku a krásy sveta možno poznať Boha. (sv. Augustín)  

Boh je vnútornejší ako to, čo je vo mne najvnútornejšie, a vyšší ako to, čo je vo mne najvyššie. (sv. Augustín)

Pochybujeme o dobrote a vernosti Boha, pretože ho posudzujeme na základe kritérií, ktoré v našom živote stanovili ľudia. Ale Boh nie je človek! Boh nikdy neklame! (4M 23,19). Jeho cesty nie sú ako naše cesty a jeho myšlienky nie sú ako naše myšlienky! (Iz 55, 8-9) (John Bevere)

Oči niektorých ľudí sú naplnené prachom sveta, takže nemôžu vidieť Božiu milosť vo svojich dušiach. Svet ich považuje len za ďalší ekonomický problém. Nebeský Otec ich považuje za milovaných synov a dcéry, v ktorých má zaľúbenie. (Fulton Sheen)

Boh nekonečne prevyšuje všetky ľudské predstavy a pojmy. K Bohu musíme prichádzať bosí nielen bez obuvi, ale aj bez vlastných predstáv o ňom. Veď Boha nemožno zhmotniť v žiadnom dreve, plátne ani v drahom kove, nie je možné uzavrieť ho do jediného slova, predstavy alebo pojmu, pretože on všetko nekonečne prevyšuje. (José Prado Flores)

Boh sa vo svojej nekonečnej a dokonalej spravodlivosti a vo svojom milosrdenstve správa s rovnakou láskou, ale nerovnakým spôsobom k svojim nerovnakým deťom. Preto rovnosť neznamená merať všetkým rovnakou mierou. (Josemaría Escrivá)

Ľudia, ktorí veria, že svet vznikol z neživej hmoty, musia mať omnoho viac viery ako tí, ktorí sa domnievajú, že za procesom vzniku života stojí inteligentný tvorca. (Jonathan Wells)

Zázrak, ktorým náš Pán premenil vodu na víno, nie je ničím ohromujúcim pre tých, ktorí vedia, že to urobil Boh. A naozaj, ten, čo v deň tejto svadby utvoril víno v iných šiestych kamenných nádobách, ktoré kázal naplniť vodou, je ten istý ako ten, čo to každý rok robí s viničom vo vinohrade. Voda, ktorú sluhovia naliali do nádob, bola mocou Božou premenená na víno tak isto, ako sa Božou mocou mení na víno voda padajúca z oblakov na zem a nalievajúca hrozno. Ak nás to neudivuje a ak nad tým nežasneme, to len preto, že sa to stáva pred našimi očami každý rok; táto pravidelnosť udúša v nás údiv. Ale ak sa nám to zdá samozrejmé, vedeli by sme to spraviť my? A ak to nevieme, prečo je nám to samozrejmé?
(sv. Augustín)