Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

VEČERADLO

Pohľad z Olivovej hory na horu Sion, kde stojí budova Večeradla

Kde sa nachádzal tento dom s hornou miestnosťou, v ktorej slávil Ježiš s apoštolmi veľkonočnú večeru Novej zmluvy? Ani u evanjelistov nenachádzame nijakú narážku na to, kde bol tento dom. Ježišove slová „Keď vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody“ nás privádzajú do okolia rybníka Siloe, z ktorého sa podľa predpisu čerpala voda pre veľkonočnú večeru.

Pri Poslednej večeri bol Ježiš ako hostiteľ uprostred a čestné miesto po jeho ľavici zaujal Peter. Dostať pri stole miesto po ľavici sa považovalo podľa židovských zvyklostí za najväčšie vyznamenanie. Druhé čestné miesto bolo po hostiteľovej pravici a patrilo obyčajne pokladníkovi Judášovi, tentokrát ho však zaujal mladý Ján.

Namiesto toho, aby im sluha rozdal poháre s vínom a vodou a nechal ich podľa židovskej tradície kolovať, sám Ježiš naplnil jediný pohár vínom a vodou a nechal ho kolovať medzi učeníkmi. Nič neposväcoval, len povedal, ako veľmi si prial jesť s nimi tohto veľkonočného baránka. A že je to naposledy. Tiež prehlásil, že už nebude piť víno, kým nebude v Božom kráľovstve.
Apoštoli – väčšina z nich poznala veľkonočné rituály naspamäť – videli, že Kristus sa pri veľkonočnej večeri neriadi Zákonom, v ktorom boli vychovaní, ale že sa od neho odklonil.

Tradícia uctieva dnešné Večeradlo v Jeruzaleme ako spomienku na Poslednú Ježišovu večeru, na stretnutie Ježiša s apoštolmi a takisto s neveriacim Tomášom. Ďalej je Večeradlo uctievané ako miesto, kde apoštoli so ženami a s Máriou zotrvávali na modlitbách a kde došlo k zoslaniu Ducha Svätého. Tu sa učeníci modlili, keď bol Peter uvrhnutý do väzenia a keď bol tento apoštol zázračne vyslobodený, jeho prvé kroky viedli do tohto domu. Je to dom evanjelistu Marka. Čoskoro sa stal strediskom prvotnej jeruzalemskej cirkevnej obce.

Dnes je to nevyzdobená miestnosť dlhá 14 metrov, široká 9 metrov a vysoká 6 metrov. Uprostred stoja dva stĺpy nesúce klenbu. V rohu miestnosti sú schody nahor do inej malej miestnosti, ktorá je uctievaná ako miesto zoslania Ducha Svätého.

Pápež Ján Pavol II. vo Večeradle pri návšteve Svätej zeme v roku 2000 slávil svätú omšu. Jeho predchodcovi Pavlovi VI. počas jeho návštevy v Izraeli v r. 1964 táto žiadosť povolená nebola. V súčasnosti sa v budove večeradla konajú každý rok v januári ekumenické modlitby.

Nepochybuje sa o tom, že toto miesto bolo miestom očakávania i zoslania Ducha Svätého. Výskumy však nepotvrdili, že by toto miesto bolo naozaj miestom Poslednej večere, i keď je takto stáročia uctievané. Pravdepodobne nie. O anonymitu tohto miesta šlo už Ježišovi. Známy palestinológ G. Dalman uzavrel svoj výskum o tradícii Večeradla takto: „I keď sa Posledná večera pravdepodobne neslávila v dnešnom Večeradle, slávila sa tu už v skorých dobách pamiatka na Ježišovu zmiernu obetu. Kalich, ktorý učeníci žehnajú a chlieb, ktorý lámu, tu má svoj najstarší domov.“

Pod dnešným Večeradlom, hornou miestnosťou, sa nachádza dolná miestnosť, ktorá je židovskou svätyňou a je uctievaná ako Dávidov hrob.