Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

NA BREHOCH JORDÁNU. MŔTVE MORE

Jordán pramení na úbočí Veľkého Hermonu vo výške asi 500 metrov nad hladinou Stredozemného mora. Je obvyklé, ale nie zaručené, odvodzovať názov Jordán od hebrejského slovesa j-r-d, čo znamená zostupovať a uvádzať ho do súvisu s veľkým spádom rieky. Od svojho prameňa k ústiu do Mŕtveho mora klesne Jordán o 951 metrov, čo je pre túto rieku pomerne krátkej dĺžky (vzdušnou čiarou 200 kilometrov) značný výškový rozdiel.

vodopád na Jordáne v rezervácii Banyas

rýchly tok najsilnejšieho prítoku Jordánu

vzácny zdroj pitnej vody

Miesto, kde bol pokrstený Ježiš, sa v arabčine označuje ako El-Maghtas a je vzdialené len niekoľko kilometrov od Jericha i od Kumránu. Toto miesto sa zároveň spája s prechodom Izraelitov cez Jordán pod vedením Jozueho a tiež sa uctieva ako miesto, kde Eliáš vystúpil do neba.

I dnes je Jordán vyhľadávaným miestom udelenia sviatosti krstu alebo obnovy krstných sľubov. Pútnici navštevujú rieku v mieste zvanom Yardenit, blízko ústia Jordánu do Galilejského jazera.

Močaristé a bahnité oblasti v okolí toku Jordánu boli vďaka systému kanálov premenené na úrodnú pôdu. Bola však zachovaná močaristá plocha rozlohy asi 300 hektárov ako chránená prírodná oblasť, v ktorej sa takto uchovala pôvodná, takmer tropická kvetena i fauna.

Na svojom toku sa vlieva Jordán do Genezaretského jazera, ktoré leží už 215 metrov pod hladinou mora. Pri Jerichu je Jordán hlboký 4-6 metrov, potom svoj tok spomaľuje a vlieva sa dvomi plochými a barinatými ramenami do Mŕtveho mora, ktoré je v Biblii nazývané Soľným morom.

Hladina Mŕtveho mora sa neustále znižuje. Jordán moru nemôže dodať také množstvo vody, koľko vlhkosti odčerpá horúci, suchý púštny vzduch Mŕtvemu moru. Navyše vody Jordána sa v značnej miere používajú na zavlažovanie priľahlých oblastí. Za niekoľko storočí bude Mŕtve more patriť minulosti a na jeho mieste bude púšť. A Jordán? Nenaplnia sa slová bedákajúceho proroka Zachariáša? „Počuj, ako pastieri kvília, počuj, ako levíčatá revú, lebo spustla pýcha Jordánu“. (Zach11,3)
Napriek tomu Jordán vždy zostane riekou dejín spásy.

Pohľad z Massady na Mŕtve more. Opar naznačuje veľmi vysoké teploty typické pre toto územie.

Mŕtve more je jedným z najzaujímavejších prírodných javov svojho druhu na svete. Jeho hladina leží 392 metrov pod hladinou Stredozemného mora a tak tvorí najhlbší bod zemského povrchu. Následkom vysokých teplôt je odparovanie tak intenzívne, že vysoká koncentrácia solí mora neumožňuje život v ňom. Pre porovnanie: liter vody Stredozemného mora obsahuje 35 gramov soli, liter vody z Mŕtveho mora obsahuje 250 gramov soli. Už historik Flávius uvádza: „Voda tak nadnáša, že ponoriť sa do hlbiny nie je možné ani pre tých, ktorí sa o to usilujú“.

Mŕtve more