Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

CAESAREA PRÍMORSKÁ, HAIFA A AKKO – MESTÁ NA POBREŽÍ STREDOZEMNÉHO MORA

CAESAREA PRÍMORSKÁ

V Caesarei Prímorskej mal svoju rezidenciu prokurátor Pilát, nazývaný „Vznešený“. Tam sídlil v paláci, ktorý bol postavený Herodesom Veľkým a jeho zrúcaniny dodnes stoja na brehu Stredozemného mora.

S týmto mestom je spojených veľa významných udalostí, ktoré opisujú Skutky apoštolov. Tu apoštol Peter pokrstil prvého pohana, Rimana Kornélia. O dve kapitoly neskôr Skutky líčia smrť Herodesa Agrippu I., o ktorom je známe, že dal popraviť apoštola Jakuba ako prvého z apoštolov. Herodes Agrippa zomrel v Caesarei, ako hovorí Písmo „rozožratý červami“, následne po tom, ako sa nechal oslavovať slávou, ktorá patrí iba Bohu. (Sk12,23)
Caesarea bola dôležitým prístavom, ktorý využívali prví kresťania ako východiskový bod svojich apoštolských ciest. Bol tu dom diakona Filipa, jedného zo siedmich diakonov (Sk21,8). Filip spolu so svojimi štyrmi dcérami pracoval v službách evanjelia. V jeho dome nachádzali prístrešie kresťania, ktorí prechádzali mestom.
V hradbách tohto mesta bol dva roky väznený apoštol Pavol. Verný lekár Lukáš strávil tieto roky v Pavlovej blízkosti. Pravdepodobne tu, v Caesarei zhromažďoval texty „pre vyrozprávanie udalostí, ktoré sa odohrali“. (Lk1,1)

Po dobytí Jeruzalema sa Caesarea stala metropolou kresťanských obcí a skoro sa z nej stalo duchovné a náboženské stredisko krajiny. V r. 231 prišiel do Caesarei Origenes a založil tu významnú teologickú školu, ktorá sa čoskoro stala ohniskom, z ktorého pramenila kresťanská učenosť.

Pozostatky starých hradieb

Citadela

Strom z horčičného kríka

HAIFA

Nádherné bahájske záhrady v Haife

Haifa je aj administratívnym centrom svetového bahaizmu. L.N. Tolstoj nazval bahaizmus „najvyššou a najčistejšou formou učenia“. Mnohí bahaisti ho považujú za rozvinutie kresťanského učenia, ale v niektorých zásadných veciach sa tieto náboženstvá rozchádzajú. Bahaizmus prijíma Ježišovo posolstvo ako posolstvo len pre danú dobu, neskôr podľa nich prišiel iný, osvietený muž, a keďže prišiel neskôr, jeho učenie bolo úplnejšie. Bahaisti tiež veria, že Boh je len jeden, jeden pre celý svet a od neho pochádzajú všetky náboženstvá a všetky sú v bahaizme obsiahnuté. Bahaisti vskutku vedú veľmi usporiadaný život a vyznávajú vysoké morálne hodnoty. Nehrajú hazardné hry, neklebetia, neužívajú drogy a nepijú alkohol. Manželstvo považujú za celoživotné duchovné a fyzické spojenie. Usilujú o pokoj a spravodlivosť v krajine, kde žijú a o celosvetový mier.

AKKO

Akko – starobylé mesto na brehu mora. Dnes je prevažne moslimské, kedysi tu žili kresťania.

Rybári na typických kamenných platniach

Skok z výšky

Odpočinok v bruchu Jonášovej veľryby

Na tých hodinách je zvláštne, že majú ciferník s hebrejskými číslicami

Kostol zasvätený svätému Jánovi, spomína sa však aj v súvislosti so stretnutím sv. Františka z Assisi so sultánom.

Detail kostola s jeruzalemským krížom – je na ňom celkovo 5 krížov (4 malé a 1 veľký), ktoré symbolizujú päť Kristových rán a univerzálnosť spásy (znak kruhu znamená spásu pre všetky národy).