Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

CAESAREA FILIPOVA A PETROV PRIMÁT

Toto miesto na Golanských výšinách, ktoré je kresťanmi uctievané ako miesto udelenia Petrovho primátu, leží pri prameňoch Jordánu na úbočí zasneženého Hermonu. Už pre prapôvodných obyvateľov tejto oblasti bol Hermon posvätný a mnohé chrámy v blízkosti hory svedčia o uctievaní kultu hôr. Neskôr jaskyňu, z ktorej vytryskla voda, zasvätili ľudia novému bohu – bohu pastierov.

Caesarea Filipova – v Ježišovej dobe pohanské kultové mesto

Vodopád na rieke Jordán v kraji okolo Cézarey Filipovej. Prechádzka k nemu vedie akoby akousi džungľou, v ktorej je aj v najväčších horúčavách príjemný chládok i vlhkosť od tečúcej rieky.

Tu, na úpätí Hermonu, v krajine pri Cézarei Filipovej položil Ježiš apoštolom otázku: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Peter odpovedal: „Ty si Mesiáš, syn živého Boha“. Nato dostal od Ježiša prisľúbenie: „Ty si Peter, Skala a na tejto skale vystavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu.“

Je zaujímavé, že ani Marek ani Lukáš o udelení primátu Petrovi nehovoria, iba Matúš.

Mnohí biblisti predpokladajú, že Petrovo vyznanie sa udialo na veľký židovský sviatok – Deň zmierenia (Jom ha-Kippurim). V tento deň jediný krát v roku veľkňaz vo Svätyni svätých jeruzalemského chrámu slávnostne vyslovil meno YHWH. Takto Petrovo vyznanie „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ dostáva ešte ďalší hlboký rozmer.

Nevieme, kedy Šimon dostal od Ježiša nové meno Kéfas (Peter, Skala). Podľa Jána sa tak stalo už pri jeho prvom vzájomnom stretnutí - používa pre nové meno Šimona aramejský tvar Kéfas. Marek naznačuje, že Šimon dostal meno Peter už pri voľbe apoštolov (Jn1,42). Väčšina exegétov sa však domnieva, že Ježiš prehlásil Šimona za Petra, Skalu až pri Cézarei Filipovej.