Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

         RODINA ADAMA A EVY SA ROZRASTÁ

            „A Kain poznal svoju ženu a ona počala a porodila Henocha. Potom vystaval mesto a dal mu meno podľa mena svojho syna Henocha.“ (4,17) Z tohto slovenského prekladu textu sa zdá, akoby mesto vystaval Kain. Z pôvodného textu však nie je jasné, kto mesto staval a je aj málo pravdepodobné, že by Kain - človek, odsúdený na túlanie, staval mesto. Text možno preložiť i takto: „...a mestu dal meno podľa svojho syna“, čo by naznačovalo, že mesto mohol stavať Kainov syn Henoch a ten ho pomenoval podľa svojho syna. Túto hypotézu podporuje aj to, že meno Henochovho prvorodeného syna bolo Irad, čo pripomína názov mesta Erida – v mezopotámskej tradícii známe ako najstaršie mesto sveta.

            Z uvedeného vyplýva, že Kainovo potomstvo sa stalo nositeľom kultúry a pokroku. Pisatelia príbehov o rozvíjajúcich sa civilizáciách však vytušili, že ich budovatelia budú mať tendenciu pripísať všetku zásluhu iba sebe a pritom zabudnú na Boha. Pri dare sa ľahko zabúda na darcu. Iné zmýšľanie mal svätý Pavol: „Čo máš, čo by si nebol dostal?“ (1Kor 4,7)
Tiež sa dá predpokladať – a potvrdzujú to aj biblické dejiny, že v anonymite miest sa bude šíriť zlo rýchlejšie a jednoduchšie ako napríklad pri živote v rodinných klanoch, kde sa ľudia navzájom viac pozorujú i podporia sa navzájom.

            „Henochovi sa narodil Irad, Iradovi Maviel, Mavielovi Matusael a Matusaelovi Lamech.“ (4,18) Lamech predstavuje v Kainovej vetve siedme pokolenie od Adama. Keďže číslo sedem v Biblii je číslom plnosti, autor týmto obrazne hovorí, že v Lamechovi sa zloba Kainovej línie naplnila.
            Svojím nadaním bol Lamech básnik a spevák. Biblia uvádza jeho básnicky ladenú pieseň, ktorej verše sú veľmi uhladené. Týmito tónmi poézie však vyjadruje Lamech svoje barbarstvo: „Počujte môj hlas, Lamechove ženy, nakloňte sluch k mojej reči. Zabijem muža, ktorý ma poraní a mládenca, ktorý ma udrie. Sedem ráz bude pomstený Kain, Lamech však sedemdesiatsedem ráz.“ (4,23-24) Lamech je teda horší ako Kain. Kain vraždil z nenávisti a závisti, Lamech chce zabiť pre poranenie a modrinu. Kain sa nechcel ani priznať, že zabil brata, Lamech sa so svojím vražedným úmyslom vychvaľuje. Jeho 77-násobná odplata znamená neporovnateľnú pomstu - na ňu reaguje Ježiš, keď hovorí o potrebe odpustiť 77 ráz.
            Opakovanie zámen „môj“, „moje“, „ma“ v jeho speve poukazujú na Lamechovu samoľúbosť.
           
Lamech mal dve ženy – Adu a Selu. Neskôr, v živote patriarchov, je polygamia tolerovaná. Lamech je však ako prvý v Biblii uvedený muž, ktorý mal viac ako jednu manželku. Jeho správanie znamená odklon od pôvodného Božieho plánu, v ktorom Boh stanovil monogamné manželstvo medzi Adamom a Evou za normu pre ľudí.

            Lamech mal so svojimi ženami synov – Jabela, Jubala a Tubal-Kaina. Každé z týchto mien pochádza z kmeňa toho istého slovesa „niesť, viesť“ a z podstatného mena „výnos“, „produkcia“, čo poukazuje na ich snaživosť a vynaliezavosť. Dávať deťom podobne znejúce mená je častým fenoménom Starého Zákona.
            Jabal je považovaný za praotca beduínov. Podobne ako Ábel bol pastierom. Avšak zatiaľčo Ábel pásol iba ovce a kozy, Jabal už vlastnil statok – ovce, kozy, dobytok, osly, ťavy a pravdepodobne s nimi už obchodoval. Ako prvý používal stan. (4,20)
            Jubal je prvý v Biblii spomínaný muzikant. Zrejme svoje umelecké sklony zdedil po otcovi. Je praotcom tých, ktorí hrajú na flaute a citare. (4,21) Bratstvo Jabala a Juvala tiež môže poukazovať na vzťah hudby a kočovníctva.
Tubal-Kain nesie vo svojom mene meno svojho praotca Kaina. Tubal-Kain bol kováč a pracoval s meďou a železom. (4,22) V texte je spomenutá aj jeho sestra Noema. Jej meno znamená príjemná, nádherná. Niektoré židovské tradície ju identifikujú ako Noemovu ženu.

Lamechove ženy Ada a Sela mali pochopenie pre pokrok, vzdelanie a kultúru. No napriek tomu sú pre nás skôr výstrahou a varovaním. Mali schopné a nadané deti, no vychovávali ich len pre tento svet. Nenaučili ich vzťahu s Bohom.
Ani pre svojho muža neboli požehnaním. Ak sa Lamech dostal vo svojej krutosti tam, kde sa dostal, mali na tom vinu i ony. Múdra a rozumná žena dokáže – aspoň do istej miery - usmerňovať hnev, pomstychtivosť a telesné pudy svojho muža. To u Lamechových žien nevidíme. Naopak, sú spokojnými poslucháčkami jeho piesní, ktorými oslavuje krutosť a násilie.

            V línii praotca Seta siedmym potomkom od Adama bol Henoch. Tak, ako v Kainovej línii v siedmom potomkovi Lamechovi dosiahlo zlo svoj vrchol, tak v Setovej línii v Henochovi dosiahlo vrchol dobro. Život Henocha je podstatne kratší ako život ostatných patriarchov a počet jeho prežitých rokov označuje okrúhle symbolické číslo 365, čo je počet dní roka. O Henochovi Biblia píše, že chodil s Bohom. (5,24) Až natoľko, že Boh ho vzal k sebe (5,24) – tajomne sa stráca zo zeme, je uchvátený Bohom podobne ako prorok Eliáš. Henoch je veľkou postavou židovskej tradície, ktorá ho dáva za príklad nábožnosti a svätosti.

            „Keď mal Lamech (z línie Seta, nie z línie Kaina) stoosemdesiatdva rokov, narodil sa mu syn a dal mu meno Noe, hovoriac: „Tento nás poteší pri našej robote a námahách na zemi, ktorú Pán preklial.“ Po Noemovom narodení žil Lamech ešte päťstodeväťdesiatpäť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. Všetkých Lamechových dní bolo sedemstosedemdesiatsedem rokov a potom zomrel.“ (5,28-31) Vek prvých ľudí nás zaráža. Najdlhšie žijúci bol Matuzalem, ktorý zomrel vo veku deväťstošesťdesiatdeväť rokov.
            Treba vedieť, že v starovekej literatúre zohrávali čísla úplne inú úlohu ako dnes. Preto ich netreba brať doslovne, skôr v nich treba hľadať istú symboliku, ako i umelecký a poetický význam. Napríklad už staré sumerské texty uvádzajú vek svojich panovníkov v astronomických číslach. Jeden žil 36 000 rokov, ďalší 46 800, ešte ďalší 43 200 rokov. Každé číslo je však násobkom čísla 3 600, teda vek prvého je hrou čísel 10 x 3600, vek druhého 13 x 3600 a vek tretieho 12 x 3600.
Podobne aj pri veku patriarchov môžeme nachádzať hru s číslami:
Abrahám žil 175 rokov     175 rokov = 7 x 5 x 5 (súčet činiteľov je 7 + 5 + 5 = 17)
Izák žil 180 rokov             180 rokov = 5 x 6 x 6 (súčet činiteľov je 17)
Jakub žil 147 rokov           147 rokov = 3 x 7 x 7 (súčet činiteľov je 17)

Nepoznáme presne význam prvočísla 17, no je súčtom čísel 7 a 10, pričom význam čísel 7 a 10 je všeobecne známy. Číslo 7 znamená plnosť, číslo 10 uzavretosť, kompletnosť.

(zdroj: Komentár k Starému Zákonu: Genezis; Biblické ženy Starej a Novej Zmluvy, Jozef Ondrej Markuš)