Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

            KTORÝ TEMPERAMENT PRE BOŽIE KRÁĽOVSTVO?

           Boh každého jedného z nás stvoril ako jedinečnú osobnosť. Nikto nemôže povedať, že nemá nijakú vlastnosť, ktorú by nemohol využiť pre dobro druhého, rovnako ako nikto nemôže povedať, že neexistuje vlastnosť, ktorá by iným neprekážala. Klady a zápory našej osobnosti vyplývajú aj z nám daného temperamentu, s ktorým sme sa už narodili. Podľa známeho Hippokratovho delenia existuje cholerik, sangvinik, flegmatik a melancholik. Väčšinou sa jednotlivé črty v povahe človeka prelínajú. Je dobré poznať, ktorý temperament v nás prevláda a poznať jeho pozitíva aj negatíva.

            Cholerik je človek energický, vytrvalý, má bystrý úsudok a vodcovské vlohy. Má veľké plány i pevnú vôľu. Ťažkosti ho nedeprimujú, naopak, sú preňho impulzom pre mobilizáciu síl a schopností. Medzi hrdinami a svätcami všetkých dôb bolo nápadne veľa cholerikov. Negatívom jeho povahy je však to, že častokrát býva zanovitý až neznášanlivý a panovačný. Má vždy niekoho a niečo, na čom si vybíja svoju energiu. Dokáže tým odpudiť i najlepších priateľov. Za každú cenu chce triumfovať, mať vždy posledné slovo, trpí komplexom neomylnosti. Neznáša kritiku.

            Patrí medzi povolaných viesť, jednať. Naplnenie vzťahu s Bohom nenachádza v modlitbe či objavovaní tajomstiev života, ale v obetavej činnosti pre druhých. Ak chce dosiahnuť vysoký cieľ v práci pre Božie kráľovstvo, odporúča sa mu pestovať pokoru a trpezlivosť a nimi okresávať hranatosť svojej povahy. Najznámejším cholerikom v dejinách Cirkvi bol sv. Pavol.

            Sangvinik má optimistický postoj k životu. Nachádza radosť i za stiesňujúcich okolností. Má rád ľudí a v spoločnosti je obľúbeným a sympatickým spoločníkom. Je úspešným agitátorom, vie získať ľudí pre dobrú vec. Ľahko sa nadchne, nemá však potrebnú vytrvalosť. To platí aj pre duchovný život – počiatočný zápal vyprchá a vytrvalé nasledovanie Krista mu robí problémy. Jeho vôľa je slabá ako vánok, zato city priveľmi ovládajú jeho povahu. Má sklon k povrchnosti, ľahko sa urazí, a niekedy môže byť aj pomstychtivý. Je ľahko ovplyvniteľný okolím.

            Sangvinik ako kresťan má najbližšie k tomu, aby povzbudzoval svet v nádeji. Dojíma ho Kristov kríž, ako aj utrpenie i bolesť človeka. Je však potrebné, aby sa viac cvičil vo vytrvalosti a viac si nachádzal čas na stretnutie s Bohom, nielen človekom. Typickým sangvinikom bol sv. Peter.

            Flegmatik je človek skôr pasívny, ľahko sa podriaďuje Bohu i ľuďom. Je vyrovnaný, nemení svoje zásady a hodnoty. Nerád vstupuje do konfliktov s ľuďmi, vždy kvôli vlastnému pokoju radšej ustúpi, žiaľ aj vtedy, kedy by nemal. Má sklon k pohodliu, ľahostajnosti a jeho ambície nebývajú príliš vysoké. Komunikácia s Bohom mu zvyčajne nerobí problém, kľudne však prejde nevšímavo okolo človeka, ktorý potrebuje pomoc, a ani ho nezbadá. Z duchovného hľadiska je preňho potrebné cvičiť svoju vôľu a učiť sa viac vnímať svet a jeho dianie.

            Flegmatik je umelcom dialógu a diplomacie. Nebýva zaujatým, predpojatým či pomstychtivým, má vlohy volať ľudí k jednote, k harmonickému spolužitiu. I keď býva trochu pomalý, je húževnatý a vytrvalý. Flegmatikom bol Ján XXIII., pápež mieru a pokoja.

            Posledným typom je melancholik. Je to človek dôkladný, spoľahlivý, poriadkumilovný, nesebecký a súcitný k potrebám iných. Je spoľahlivým a diskrétnym priateľom, úprimným a ochotným obetovať sa. Je predurčený pre tvorivý zápas a veľké myšlienky, čoho sa ujme, dovedie až do konca. Je však nezdravo sebaskúmavý, a nikdy s nikým ani s ničím nie je spokojný. Rád analyzuje. Na svet hľadí pesimisticky - hľadieť dopredu sa bojí, radšej sa obracia duševným zrakom dovnútra alebo udalosti prežíva len smerom do minulosti. To, čo mu môže v živote pomôcť, je pohľad na Ježišovo milosrdenstvo. Má zmysel pre umenie. Je hĺbavý, v samote modlitby objavuje duchovné zákony, čím môže iným pomôcť objaviť krásu, ktorú oni nevnímajú. Melancholikom bol sv. Ján apoštol.

            Z uvedeného vyplýva, že človek každého temperamentu môže využiť svoje schopnosti v službe pre budovanie Božieho kráľovstva. Cholerik so svojimi víziami a horlivým tvorivým úsilím rovnako ako flegmatik, tvorca pokoja. Sangvinik cítiaci a optimistický rovnako ako melancholik umelec, poukazujúci na zákonitosti života i hĺbku vecí. Skúsme sa zamyslieť, či dostatočne využívame nám dané schopnosti, či nemôžme predsa len darovať nášmu okoliu zo seba viac.